Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 27.04.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, dl. Remus Bozovici, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, dl. Ciprian Ioan Rațiu, d-na Felicia Baba, d-na Cristina Burchea, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, dl. Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Aurora Săraru, dl. LucianVizantie, dl. Vladimir Dan Vlăduț, dl. Tiberiu Părăian, d-na Adina Goța, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl. Cosmin Ienciu, dl. Ovidiu Dragoman, dl. Iancu Boţocan, dl. Marian Popa, dl. Vasile Stelian Banciu, dl. Adrian Tibu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl. Vasile Maier Bondrea, dl. Mircea Ovidiu, dl. Alexandru Hlenschi, d-na Diana Popp,  d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Bine ați venit la ședința ordinară a consiliului local, convocată în temeiul art. 39 alin. 1 din Legea 215 din 2001 republicată, legea privind administrația publică locală. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 19, restul consilierilor lipsesc motivat. Întrucât consiliul local este legal constituit, în conformitate cu art.41 a legii citate anterior, declar ședința deschisă și îl rog pe domnul consilier Helmut Lerner să preia conducerea ședinței. Domnule consilier, aveți cuvântul. 
Absenții sunt: dl.consilier Paul Constantin Mezei, dl.consilier Ovidiu-Nicolae Spătari, dl.consilier Virgil Popa și dl consilier Ghiorghe Tălău.
Dl. consilier Helmut Lerner: Mulțumesc.
Doamna primar, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează imnul de stat.
Dl. consilier Helmut Lerner:  
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin-Ilie Nistor să supună la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sibiu din 20 martie 2017 și procesul–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 30 martie 2017.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 20 martie 2017.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Și de asemenea supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 30 martie 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.
Ambele procese verbale au fost aprobate.
Dl. consilier Helmut Lerner:
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul ordinii de zi a fost aprobat.

Dl. consilier Helmut Lerner:  Proiectul numărul unu.
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget propune aprobarea cu următorul amendament: conform raportului numărul 33148 din 24.04.2017 întocmit de Direcția Fiscală Locală. Cuantumul taxei pentru ocupare tempoară a domeniului public cu platforme pentru eurocontainere, europubele sau iglu-uri prevăzut la litera (A) punctul 5 din Anexa  VII - alte taxe locale, de la 0,54 lei/mp/lună se modifică la 0,08 lei/mp/lună, reprezentând echivalentul impozitului taxei pe teren datorat pentru o lună de către proprietari sau concesionari, chiriași, utilizatori ai terenurilor proprietatea statului. 
Dacă sunt comentarii la acest proiect?   
Dacă nu, supun aprobării. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?                       
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 119/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 120/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Trei. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 întocmit de SC URBANA SA.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 121/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 întocmit de SC URBANA SA, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Patru.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de SC TURSIB SA.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                               
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 122/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de SC TURSIB SA, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Cinci.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de SC PIEȚE SIBIU SA.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 123/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de SC PIEȚE SIBIU SA, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Șase.
6. Proiect de hotărâre privind execuția bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2017.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 124/2017 privind execuția bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2017, cu unanimitate de voturi.  

Dl. consilier Helmut Lerner: Șapte.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 125/2017 privind aprobarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Opt.
8. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1, cu destinația "drum".
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 126/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Nouă.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilului-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu sunt comentarii, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 127/2017 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilului-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Zece.
10. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4/07.04.1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și dl. Igna Ioan Dorian.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 128/2017 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4/07.04.1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și dl. Igna Ioan Dorian, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Unsprezece.
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilelor situate în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 22 și str. Podului nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 129/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilelor situate în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 22 și str. Podului nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Doisprezece.
12. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație și transmiterea investițiilor în folosința gratuită a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 130/2017 privind schimbarea destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație și transmiterea investițiilor în folosința gratuită a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Treisprezece.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 131/2017 privind modificarea și completarea contractului nr.11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Lerner Helmut: Paisprezece.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 132/2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Cincisprezece.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun aprobării.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 133/2017 privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Șaisprezece.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot.Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 134/2017 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Șaptesprezece.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 135/2017 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Optsprezece.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 136/2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Nouăsprezece.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 137/2017 privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Doăzeci.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2017.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții...vă rog .
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Bună ziua, doamnă primar, stimați colegi, stimați participanți. la ședința Consiliului Local.
La acest proiect aș avea ceva de spus, în legătură cu stabilirea cuantumului lunar al burselor din învățământul preuniversitar de stat al Municipiului Sibiu din 2017.
S-a stabilit ca bursa de performanță să fie de 40 de lei, bursa de merit 35 de lei, bursa de studiu 30 de lei, bursa socială 25 de lei.
Aceste sume sunt mici! Bursele trebuie să reprezinte o formă de sprijin material, dar și stimularea elevilor care obțin rezultate bune la învățătură și disciplină. Am vorbit cu colegi din alte orașe și din alte județe.
La Cisnădie cuantumul burselor este: bursa de performanță de 100 de lei, bursa de merit 90 de lei, bursa de studiu 75 de lei, bursa socială 75 de lei.
La Bistrița: bursa de performanță de 220 de lei, bursa de merit de 160 lei, bursa de studiu de 120 lei, bursa socială de 80 lei.
La Râmnicu Vâlcea, în semestrul I al anului școlar 2016-2017, s-au acordat următoarele cuantumuri pentru bursele elevilor: bursa de performanță de 200 de lei, bursa de merit 124 de lei, bursa de studiu de 124 lei, bursa socială de 124 lei.
Propun reanalizarea și mărirea cuantumului lunar al burselor pentru elevii din Municipiul Sibiu.
Mi se pare foarte, foarte puțin! Vrem să stimulăm performanța, dar este foarte puțin. 
Și mai am o problemă cu articolul 1. 
Pe ce bază, se propune creșterea numărului de burse de la 7465 la 7780, dacă bursele se pot acorda doar pe baza criteriilor generale stabilite în Ordinul de Ministru al Învățământului 5576/2011 și au fost solicitate de unitățile de învățământ adică 7465 de burse. Așa cum reiese din raportul  1476/12.04.2017 al Serviciului Școli. Conform O.M.5576/2011 pentru bursele sociale și cele de studiu, părinții sau reprezentanții legali ai elevilor, depun cerere, împreună cu documente justificative pentru a putea beneficia elevii care se încadrează de bursă socială sau bursă de studiu. Școlile din Sibiu au cerut 1059 de burse sociale și sunt supuse spre aprobare 1200 de burse sociale. Criteriile de acordare ale burselor sunt stabilite în O.M.5576 din 2011 și 3470 din 2012.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: 
Poate vă răspunde de la Serviciul Școli...
Dl. consilier Helmut Lerner: Mulțumim.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Dacă pot să dea acum un răspuns, dacă nu, analizăm și vedem.
Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar Sibiu - Doamna Aurora Săraru –Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane:
Pentru anul 2017, cuantumul burselor s-a menținut exact ca și cel din anul 2016. S-a solicitat unităților de învățământ doar pentru semestrul doi al anului școlar 2016-2017, iar ulterior din calculele făcute s-a constatat o diferență, deci bugetul alocat burselor fiind mai mare. Există o fluctuație, între semestrul doi al anului școlar 2016-2017, față de semestrul întâi al anului școlar 2017-2018. De aceea, se propune un număr mai mare de burse pentru a se încadra. Cuantumul burselor se stabilește o singură dată pe an, prin hotărâre a consiliului local și în funcție de buget.
Dl. consilier Ioan Stroie: Vreau să spun și eu ceva dacă îmi permiteți.
Pe viitor, eventual ar trebui să fie un termen de referință, cuantumul acordat în alte județe, pentru că totuși  suntem un județ care ne respectăm și avem copii și la olimpiade am văzut sunt foarte buni și ar fi păcat.
Patruzeci de lei nu reprezintă "nu știu cât" sau cincizeci de lei, ne orientăm, nu trebuie să dăm cât dau "ei", dăm 100, 150, cât se poate. Mulțumesc.

D-na primar Astrid-Cora Fodor: Da, domnule consilier, vom ține cont de propunere și vom analiza.
Dl. consilier Helmut Lerner: 
Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 138/2017 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2017, cu 18 pentru și o abținere (d-na. consilier Claudia Mery Simtion). 

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și unu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări necesare pentru obținerea autorizației ISU la Colegiul Național Samuel von Brukenthal".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 139/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări necesare pentru obținerea autorizației ISU la Colegiul Național Samuel von Brukenthal", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și doi.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Bastionului nr. 7 în care funcționează Colegiul Național "Octavian Goga" Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 140/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Bastionului nr. 7 în care funcționează Colegiul Național "Octavian Goga" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și trei.
23. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul-internat (corp B) din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă' Sibiu, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:  Proiectul a fost adoptat.                                                
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 141/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul-internat (corp B) din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.   

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și patru. 
24. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții: Lucrări de intervenții pentru clădirea grădiniței Frații Grimm pentru proiectul Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 142/2017 pentru actualizarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții: Lucrări de intervenții pentru clădirea grădiniței Frații Grimm pentru proiectul Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și cinci.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor și procedurii de încadrare a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 143/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor și procedurii de încadrare a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și șase. 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu, republicată în baza HCL nr. 389/2012.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 144/2017 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu, republicată în baza HCL nr. 389/2012,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și șapte.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive non-profit de interes general, Agenda Sport - sesiunea 1/2017.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 145/2017 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive non-profit de interes general, Agenda Sport - sesiunea 1/2017, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Helmut Lerner: 
În mape au fost cuprinse: raportul nr. 30258/12.04.2017 și două informări.

28. Raport nr. 30258/12.04.2017 de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016.

29. Informare nr. 30080/12.04.2017 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu pe trimestrul I al anului 2017.

30. Informarea nr. 28171/06.04.2017 a Direcției Economice privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2017 la SC Tursib SA.

31. Întrebări, interpelări.

Dl. consilier Helmut Lerner:
Dacă din rândul consilierilor dorește cineva să ia cuvântul? Poftiți doamna consilier.
D-na consilier Anita Pavel:
Stimată doamnă primar, stimați colegi vreau să fac o propunere care vizează activitatea firmei Soma. Pornind de la o necesitate, anume aceea să se găsească posibilități de colectare de la cetățeni și a unor cantități mai mici de moloz și de resturi care rămân de la construcții și renovări (nu oricine are nevoie de un container) și dorim să comunice modalitatea de colectare în cazul în care sunt deșeuri care nu se încadrează nici unei categorii care se colectează.
Dl. consilier Helmut Lerner:
Mulțumim frumos pentru intervenție. Vă rog.
D-na consilier Claudia-Mery Simtion:
Stimată doamnă primar, stimați colegi am cinci interpelări.
Unu. Propun ca ședințele consiliului de administrație a școlilor și grădinițelor din municipiul Sibiu să fie programate după ora 14, pentru a putea participa și reprezentanții primarului și consilierii locali la aceste ședințe. Dacă ședințele sunt programate mai devreme, nu ne putem învoi de la serviciu tot timpul, nu suntem degrevați de o parte a normei de serviciu. În acest sens, propun să fie trimisă o adresă către Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu în care să se menționeze ca directorii școlilor, liceelor, grădinițelor din municipiul Sibiu să programeze ședințele consiliului de administrație după ora 14. Nu putem să ne învoim tot timpul de la serviciu, să mergem la ședințe de consiliu de administrație la școli, dacă ședințele sunt la ore nepotrivite. Eu cred că o adresă din partea noastră către Inspectoratul Școlar ar fi binevenită. Directorii să programeze ședințele consiliului de administrație după amiază (am avut ședință de consiliu de administrație, am fugit de la o școală la alta ca să pot participa, să fiu "acolo", să nu îmi spună cineva că nu am fost, deci este inuman!)
Al doilea punct. Cetățenii care locuiesc în cartierul Vasile Aron mi-au sesizat faptul că cele două stații acoperite ale Tursib-ului din Piața Vasile Aron trebui mutate de acolo de unde sunt în prezent pentru că stația de autobuz s-a mutat mai departe. Cele două stații acoperite stau goale, nefolosite, deoarece sunt amplasate mai departe de stația de autobuz iar cetățenii care așteaptă autobuzul în actuala stație nu au unde se adăposti de ploaie, vânt, soare. Dacă stai în cele două stații acoperite, nu vezi autobuzul când vine pentru că este sensul giratoriu și nu ai vizibilitate. Iar când vine, te grăbești și sunt spațiile acelea goale în care sunt plantați copaci (și eu am pățit-o, era să mă împiedic, să cad sub roțile autobuzului) și atunci propun să se mute cele două stații acolo unde este stația actuală, iar parcarea bicicletelor care este acolo, să se mute în locul stațiilor, pentru că sunt puse exact anapoda. După ce s-a mutat stația, a rămas stația de parcare a bicicletelor...iar stațiile acoperite de autobuz stau goale. Și aș mai avea o propunere tot legat de stațiile acoperite, plafonul  acela să fie colorat, să fie dintr-un material colorat, pentru că vara te bate soarele în cap efectiv, deci degeaba este acoperit că se face efect de seră.
Și mai am o propunere, adică nu o propunere, o întrebare. Nu am primit răspuns la propunerea mea, care a fost consemnată în procesul verbal al ședinței comisiei juridice din 27.03.2017 unde am propus ca taxa de intrare a autovehiculelor în Cimitirul Municipal să fie redusă de la 3 lei la 1 leu.
Dl. consilier Helmut Lerner:  
Mulțumim celor două colege pentru intervențiile avute. Se va da un răspuns, în scris, tuturor punctelor prezentate de dumneavoastră. Dacă mai sunt alte intervenții? Mulțumesc.
Dacă din partea cetățenilor sunt luări de cuvânt? Mulțumesc frumos. La această ședință ordinară s-au înscris la cuvânt trei cetățeni: Bărbat Ioan, Hususan Valeriu și Ivan Nicolae. 
Vă rog frumos, două, trei minute și clar și răspicat. Poftiți.
Domnul Bărbat Ioan: Doamnă primar, am fost acum doi ani de zile la dumneavoastră, erați atunci primar interimar. V-am solicitat atunci să mutați Școala de Șoferi de pe strada Cârlova pentru că sunt emanații mari de gaze în aer, zilnic camioane, autobuze. Zilnic, zilnic, zilnic. Oamenii care vin să dea examenele la școală, nu au unde să își facă necesitățile, merg după clădiri, în spate la ‟Chinezu ‟ (magazinul chinezesc)...iarba au călcat-o, tot. Am pus nuci acolo, pe strada aia, șapte nuci, doamnă. S-au uscat....nu mai avem iarbă. Deci, pe Mihai Viteazul ați pus gazon iar aicea de atâta timp, nu. Mi-ați promis atunci că o să țineți cont și o să mutați. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Pot să vă răspund la întrebarea asta? V-am îndrumat și v-am scris și nu numai. V-am trimis și o scrisoare în acest sens, prin care v-am sugerat să vă adresați Instituției Prefectului, care, prin Ordin de prefect, a stabilit acea locație și când noi am avut inițiativa schimbării locației, domnul prefect - care a fost la timpul respectiv prefect - ne-a blocat inițiativa.
Așa că, vă rog frumos să vă adresați Instituției Prefectului. 
Domnul Bărbat Ioan:
Doamna primar, vă rog frumos să nu mă mai trimiteți de la Ana la Caiafa.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Nu vă trimit nicăieri. Atunci, rămâneți cu stația acolo.
Domnul Bărbat Ioan:
Am făcut sesizare și la Ministerul Mediului, dar trebuie zece ani să se rezolve o problemă ca aceasta?...Toate camioanele acelea, praf, zgomot, gaze.
Dl. consilier Helmut Lerner:
Mulțumesc frumos. Următorul cetățean.
Domnul Bărbat Ioan: Mai am o problemă. Ați făcut parcul ăla în Ștrand. De ce nu legiferați treaba cu câinii și cu câinii vagabonzi, doamna primar? Sunt doi câini acolo, stau toată iarna într-o plapumă din aia veche, le aduc oamenii de mâncare lângă carmangerie, doamna primar. Da cine trebuie să rezolve problema? Am dat telefon la doamna care se ocupă de ridicarea câinilor fără stăpân. Auziți, dă telefon la bețivii ăia de acolo și mă oprește pe stradă să mă bată...Și parcul acela l-ați făcut frumos. Vin cu câinii toți, domnule, zici că sunt nebuni la cap toți, nu vezi un om sănătos cu câine... De aceea am băgat banii acolo?
Dl. consilier Helmut Lerner:
Mulțumim frumos pentru intervenție. Domnul Hususan Valeriu, vă rog.
Domnul Hususan Valeriu: 
Doamna primar, doamnelor și domnilor, onorată asistență, vin pentru a treia, a patra oară în ședința de consiliu local cu problema actualizării PUG-lui Sibiu. În ultima vreme, am urmărit cu atenție presa locală. Sigur, sunt îmbucurătoare tot felul de activități deosebite pentru municipalitate, ceea ce primăria a inițiat cu dezvoltarea până în 2023. Nu s-a spus un singur cuvânt despre modificarea planului de  urbanism general al Sibiului în ultimul timp, în presă. Suntem foarte îngrijorați, suntem deja îmbolnăviți doi soți, Hususan Valeriu și Lucia din cauza doamnei Urdea. Este prezentă? Este prezentă doamna arhitect? Ne-a îmbolnăvit cu adresele care ni le-a trimis. Încă atâta ură și atâta dușmănie ce s-a putut scrie acolo, să ne jignească ca pe niște terfeloși, nu s-a pomenit. Asta nu înseamnă civilizație, nu înseamnă omenie și respect față de om. Suntem îngrijorați și întrebăm onorată asistență, doamna primar,  domnilor consilieri ce se întâmplă cu modificarea PUG-lui? Ni s-a promis la 9 februarie 2016, în două luni, trei luni  de zile se va rezolva această problemă.Am discutat problema cu arhitecți șefi din județe limitrofe pentru că a trecut mai mult de un an , de la audiența pe care am avut-o în februarie 2016.Ni s-a răspuns în felul următor. Domnul Hususan, cunoaștem bine problema modificării PUG-lui de la Sibiu, cunoaștem multe din elementele care se impun acolo și în trei, patru luni de zile maxim ar putea fi rezolvată. Dacă este altceva la mijloc? Și am vrea să știm, ce este? Cu ce am deranjat pe doamna arhitect șef? Pe cineva din primărie?  Ce am făcut rău? Cu ce am greșit? Că ne-am prezentat în audiență la doamna primar cu întrebarea dacă, pe bază de plan urbanistic zonal, ce se poate construi pe acel teren? Răspunsul cinstit al doamnei primar a fost: ‟domnul Hususan nu mai faceți nimic, că se va modifica planul urbanistic general din 2011‟.Am lucrat în Fabrica de bere, amidon și glucoză Sibiu, director paisprezece ani. Am fost coleg cu doamna Ilse Graef, mama doamnei primar.A avut la un moment dat o problemă deosebită. A scos-o afară, activistul nostru de partid care era  director general. A scos-o afară din birou în ziua în care trebuia să îi semneze toată corespondența pentru bancă, ridicare de salarii și plăți cu virament. A scos-o afară și a venit la mine în birou, la directorul adjunct care aveam "jugul greu "de dus acolo, plângând, disperată. I-am oferit, în primul rând, un pahar de apă și un algocalmin la doamna Ilse Graef, altfel probabil că se întâmpla ceva grav și am rugat-o, din acel moment, acte de bancă, actele care le are de rezolvat ca și contabil, financiar și casier, când sunt probleme, să vină la mine că nu există opreliște, că "nu pot" sau situații că "nu am timp". De atunci a rămas o relație deosebită cu doamna Ilse Graef, mama doamnei primar. Poate că o fi discutat vreodată treaba asta. Dacă nu, o vor discuta că este în viața și astăzi, este un om cu un profil moral și profesional, cum rar am întâlnit în viața mea, de șaptezeci și patru de ani peste două zile. Vă rugăm, doamna primar, să ne spuneți ce facem, ce trebuie să mai facem noi? Suntem disperați și suntem bolnavi, am trimis petiție, cu actele medicale care certifică deja boală mai veche, glanda tiroida și la mine și la soția mea (la ea este mai agravată), inima -la amândoi  și mai nou,  de când am primit ultima adresă din luna asta chiar de la doamna arhitect șef, ne-am îmbolnăvit amândoi și de diabet. Acum să ne spuneți, chiar vrea să ne lichideze, sau ce planuri există cu treaba asta? Este revoltător. Așa ceva nu s-a mai pomenit și nu se mai poate suporta, suntem la capătul răbdării. Doamna primar, respectuos vă rog, să ne spuneți, ce avem de făcut ? Ce trebuie să facem? Și ce se întâmplă cu noi? Chiar nu se mai rezolvă nimic cu ceea ce ne-ați promis cinstit, sincer, în deplină cunoștință de cauză, în data respectivă?
D-na primar Astrid Cora Fodor: O să vă răspundă domnul secretar, cunoaște cazul dumneavoastră, nu numai al dumneavoastră.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Domnul Hususan, ca element de noutate față de anterioarele luări de poziție ale dumneavoastră, este o modificare legislativă intervenită, care, vă permite în calitate de proprietar al terenului, actualmente extravilan, să solicitați introducerea lui în intravilan, în baza unui aviz de inițiere. Pentru a nu ține consiliul, vă invit la mine și o să vă explic aplicarea legii în cazul dumneavoastră, urmând ca dumneavoastră, să completați cererile necesare și ele să fie supuse în comisiile tehnice de urbanism ale consiliului local, bine? S-a simplificat mult, într-adevăr. Înainte nu putea fi decât prin  PUG. PUG-ul are o altă cale, problema dumneavoastră, are alta.
Domnul Hususan Valeriu:
Acum noi ne prezentăm, contăm însă, totuși, pe cuvântul primarului.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Bineînțeles, primarul mi-a dat mie cuvântul. Sigur.
D-na primar Astrid Cora Fodor:
Ce v-am spus domnul Hususan, v-am spus în anumite condiții. Între timp, oricum noi trebuie să facem un PUG nou. Elaborarea unui PUG nou începe din 2017. Legislația s-a schimbat, este în favoarea dumneavoastră. În aceste condiții nu trebuie primăria, cheltuind niște bani, să mai facem o modificare de PUG pentru ceea ce ați solicitat dumneavoastră, pentru o modificare care oricum o puteți acuma iniția dumneavoastră ca proprietar al terenului. Este foarte simplu.
Domnul Hususan Valeriu:
Eu cred că la data de 9 februarie 2016 nu se punea problema așa.
D-na primar Astrid Cora Fodor:
La data de 9 februarie 2016 nu exista această posibilitate ca dumneavoastră printr-un PUZ, să modificați PUG-ul.V-a explicat domnul secretar, dacă nu ați înțeles detalii, vă rog să vă duceți după ședință și o să vă explice. 
Domnul Hususan Valeriu :
Voi merge, însă, dacă suntem deja supuși unor cheltuieli, așa cum am înțeles din adresa doamnei arhitect șef, cheltuieli enorme față de ceea ce a fost înainte, cheltuieli foarte mari, exagerat de mari, atunci noi înțelegem altceva. Mai mult decât atît, inițiativa modificării PUG-lui nu ne aparține nouă, familiei Hususan, nu ne aparține. În ianuarie 2016 ați adoptat hotărârea de consiliu local 32 cu constituirea fondului bănesc necesar pentru lucrarea de referință.
Dl. consilier Helmut Lerner:
Vă mulțumesc pentru intervenție și vă rog frumos după ședință, dacă nu, mâine, să veniți la domnul secretar să vă dea un răspuns concret.
Vă mulțumesc frumos. Domnul Ivan Nicolae. Poftiți.. 
Domnul Ivan Nicolae:
Doamnă primar, doamnelor și domnilor consilieri. Fac parte dintr-o comunitate de oameni civilizați care, până în 10 martie anul curent, am trăit ‟vremurile vecinătății ‟ în întâiul cartier rezidențial săsesc. Locuiesc pe strada Dobrogei nr. 1, includ în această zonă: strada Moldovei, strada Neculuță, strada Transilvaniei, strada Cristian și celelalte zone adiacente. Până în 10 martie a fost totul ok! 
Locuiesc de treizeci și patru de ani în acea zonă. În 10 martie, regula jocului s-a schimbat odată cu intrarea în comunitatea noastră a unei colectivități de doisprezece țigani adulți și cinci copii, care, de la o zi la alta se înmulțesc, prin vizită, iar vizitatorii uită să mai plece. Nu ar fi nicio problemă, nu sunt rasist, nu sunt xenofob, încerc să îmi imaginez că m-aș fi putut naște și eu într-o familie de țigani, sau de sași sau de unguri sau evrei sau de orice altă naționalitate. Nu pot accepta, doamna primar, și am explicat în petiția pe care v-am adresat-o în 10 aprilie, dumneavoastră personal, doamnă primar și domnilor consilieri și am cerut dreptul de a mă adresa dumneavoastră direct, este semnată de patruzeci de susținători ai petiției mele, care văd în același mod lucrurile. Suntem o comunitate în care există profesori universitari, decanul facultății de științe, există medici, Adriana Stănilă este un nume, doctorul Petrașcu, Ionică Cosmescu este un alt nume de profesor universitar, suntem ziariști, suntem pensionari, suntem foști oameni de glorie ai acestui oraș. Familia Onețiu, nu trebuie să spun prea multe. Doamna profesoară Onețiu este cunoscută în oraș, exact ca și soțul ei Sabin Onețiu, sub rânduiala căruia s-au executat toate utilajele uzinei electrice de la Cernavodă. Nu avem nimic cu acești oameni. Eu îi consider, personal, victime ale iresponsabilității proprietarului Din septembrie 2016, Iulia și Daniel Străjan, domiciliați pe strada Pictor Grigorescu nr. 2, care nu au realizat ce fac, nu au realizat că chilipirurile de multe ori costă în demersurile ulterioare și care, nereușind să facă ceea ce au vrut în acea casă construită în 1907, este unica dacă nu mi se pare cu ceas solar pe frontonul ei, a încercat  să facă niște demersuri cu care proprietarul de la etaj nu a fost de acord. În această situație a apărut măsura represaliilor. El, personal, m-a lăsat să înțeleg și mi-a spus acest lucru când l-am întrebat: domnule ce ai de gând să faci în această comunitate? Am fost nevoit poate, să fiu violent verbal cu acești indivizi care nu au înțeles, că ei trebuie să trăiască după cum vrea comunitatea și nu comunitatea care este acolo de zeci de ani, după cum vor ei. De când locuiesc nu au fost pe strada aceea Dobrogei și nici în zonă atâtea patrule de poliție locală și, aici, trebuie să mulțumesc polițiștilor locali, pentru că și-au făcut cu prisosință datoria, poliției române care la fel a fost prezentă și jandarmeriei. Iată că, într-o vreme făcând o glumă, mă gândeam  să îmi pun un steag ISIS în curte ca să fiu păzit. Nu mai e nevoie, aproape în fiecare zi, aproape în fiecare seară, ori poliția locală, ori poliția națională, ori jandarmeria este prezentă. Este de râs, este o zonă civilizată, am ajuns să fim priviți. Vin musafiri din străinătate, vin oameni  care  se uită să vadă unde sunt țiganii colonizați în strada Dobrogei nr. 6. Vreau să vă mai spun o chestie dincolo de neînțelegerile cu doamna ...proprietara de sus, căsătorită cu un elvețian. Această femeie are dublă cetățenie, română și elvețiană. În scurtă vreme, cred că, dacă nu vom găsi un răspuns problemei și problemei ei, în primul rând - eu nu știu cum locuiește acea femeie acolo- este terorizată pur și simplu. Închipuiți-vă, nu exagerez cu nimic, se va adresa ambasadei Elveției în România ca să intervină pentru rezolvarea problemei ei. Eu sunt sibian  născut, crescut aici și doresc să rămân în pământul Sibiului aici. Nu am făcut demersurile pe care pot să le fac. Mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți, sunt un ziarist, deci nu orice ziarist din Sibiu, sunt o persoană publică în Sibiu, cei care ați învățat după ′90 în Sibiu la Universitatea Lucian Blaga, ați învățat într-o universitate pe care mi-am așezat și eu semnătură de înființare. Am salvat ziarul Tribuna, la care am lucrat douăzeci și doi de ani și patru luni, atunci când eram arătați cu degetul, uitând că ziarul Tribuna este a lui Slavici și nu al succesorilor săi și multe alte chestii care îmi dau dreptul să cred, că sunt o persoană la fel de importantă ca și proprietarul acestui apartament de la parterul imobilului cu numărul șase și că aș putea beneficia împreună cu ceilalți vecini ai mei de același tratament nepreferențial. De ce? Pentru că acest individ se laudă, nu știu, ba știu în baza cărui fapt, i-am văzut realizările economice și probabil că acestea sunt un atu, că, el cumpără toată strada dacă vrea, că se întâmplă ce se întâmplă, că a pus ochii pe casa vecinilor Onețiu, că nu este nicio problemă, el face ce vrea în Sibiu! Cum așa? Nu se poate oricum. Această casă nu putea fi dată în chirie cu un document, pe care nu am văzut nici un număr de înregistrare, fără să fie făcută locuibilă. Este o casă în care mulți ani nu s-a locuit, pentru că vechii proprietari au decedat, utilitățile au fost suspendate de furnizori, iar la ora actuală este un dezastru. Cei care sunt acolo, utilizează pivnița și grădina pe post de toaletă, iar curtea aceea a devenit un depozit de selectare a deșeurilor pentru că aceasta este singura îndeletnicire a romilor.

Dl. consilier Helmut Lerner: 
Mulțumim domnul Ivan, am luat la cunoștință se va acționa conform legii în vigoare.
Domnul Ivan Nicolae:
Vă rog mult, eu o să fac demersurile dacă nu, la televiziuni, sunt om de presă  și am puterea asta dar, mi-e jenă, mă doare să arunc orașul meu acolo unde nu trebuie.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Domnul Ivan, persoanele acelea sunt proprietare sau în chirie acolo?
Domnul Ivan Nicolae: Care? Nu. Sunt într-o chirie temporară, ce e mai trist este că, domnul Străjan ne-a amenințat că soția lui așteaptă actele pentru înființarea unei fundații de integrare a țiganilor în colectivitate...să dea Dumnezeu  și că va face tot ce va fi posibil să continue calvarul nostru acolo în zonă. Mă întreb, dacă nu este cumva un subterfugiu ca să obținem niște fonduri europene și  să construim și să ne amenajăm și să ne facem nu știu cum pe bani europeni că doar așa este și să ne integrăm etniile defavorizate. Deci rogu-vă frumos, încercați să ne rezolvați problema, nu a mea, a celor patruzeci de semnatari care se dublează, se triplează dacă vreți.
Dl. consilier Helmut Lerner: Mulțumim domnul Ivan. Poftiți domnul secretar.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Domnule Ivan, pot să vă răspund parțial la problema pe care dumneavoastră ați ridicat-o în fața consiliului și în primul și primul rând într-adevăr ca urmare a solicitărilor dumneavoastră, echipaje ale poliției locale patrulează în zonă pentru a asigura siguranța publică și liniștea publică. În ceea ce privesc celelalte aspecte, ele reprezintă relații private, adică dreptul unui proprietar de a închiria sau a pune la dispoziția a altor persoane locuința proprietate, nu intră în sfera de reglementare a consiliului local. Iată că, asupra a ceea ce are competență consiliul local, ca urmare a petiției dumneavoastră, am dat curs ei și bineînțeles a fost crescut ritmul de patrulare pe această stradă și în zonă pentru că au fost sesizate, anumite încălcări ale liniștei și ordinii publice. Autoritatea locală stă în sprijinul cetățenilor ei, dar, în privința relațiilor private urmează să acționați în consecință.
Domnul Ivan Nicolae:
Domnule secretar, eu vă mulțumesc în numele colectivității, îi văd zilnic, dar, vreau să vă spun că de treizeci și patru de ani nu am fost pus în situația să îmi instalez instalație de siguranță și alarmare antiefracție și să port lanternă cu electroșoc pentru că sunt situații în care te scot, ...Sunt bețivi, sunt drogați, nu vreau să vorbesc despre prostituție și de alte chestii deci sunt oameni care sunt în afara regulilor civilizației. Ori dacă proprietarul este inconștient și nu a făcut casa locuibilă, atunci să nu o închirieze, aici este chestia. Noi o să continuăm, eu v-am spus, nu îmi place ce se întâmplă pe strada noastră, care a fost o stradă de oameni civilizați sau poate chiar mai mult.
Dl. consilier Helmut Lerner: Mulțumim domnule Ivan.
Stimați colegi, vă rog să faceți propuneri pentru conducerea ședinței ordinare din luna mai. Poftiți.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Propun ca ședința din luna mai să fie condusă de domnul consilier Zeno Pinter.
Dl. consilier Helmut Lerner: Mulțumesc. Dacă sunt alte propuneri?  Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Propunerea a fost adoptată, domnul Zeno Pinter va conduce ședința din mai a consiliului local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 146/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2017, cu 18 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Zeno Karl Pinter).

Dl. consilier Helmut Lerner:  Mulțumesc pentru prezență, ședința s-a încheiat.

                   
Şedinţa se încheie la ora 14:45.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                                      Secretar,
                    Helmut Lerner                                                                        Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 27.04.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: