Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 29.05.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back


Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Liliana Ordean, dl. Remus Bozovici, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, dl.Ciprian Ioan Rațiu, dl.Ioan Grigore, d-na Cristina Burchea, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, d-na Alexandra Dincă, dl. Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Vladimir Dan Vlăduț, dl. Dan Tătar, d-na Adina Goța, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl. Adrian Gheorghe Aldea, d-na Tamara Camaroschi, dl. Marian Popa, dl. Ciprian Șufaru, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl.Vasile Maier-Bondrea, dl. Ovidiu Mircea, d-na Diana Popp, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați.
Bine ați venit la ședința ordinară a consiliului local, convocată în temeiul art. 39 alin. 1 din Legea 215 din 2001. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 19 consilieri, drept urmare consiliul local este legal constituit și predau conducerea ședinței domnului consilier Zeno Pinter. Domnule consilier aveți cuvântul. 
Absenții sunt: dl.consilier Lorant Kiss, d- na consilier Anita Pavel, dl.consilier Virgil Popa și dl consilier Ghiorghe Tălău.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Mulțumesc.
Doamna primar, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin-Ilie Nistor să supună la vot procesul–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 27 aprilie 2017.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27 aprilie 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.
Procesul verbal a fost aprobat.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Proiect de hotărâre numărul unu.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 148/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Doi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2016.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 149/2017 privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Trei.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 19.06.2017, corespunzător vacanţei de vară și prelungirea traseului 14.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt luări de cuvânt? 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                             
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 150/2017 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 19.06.2017, corespunzător vacanţei de vară și prelungirea traseului 14, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Patru.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe - Energie România".
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 151/2017 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe - Energie România", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Cinci.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Fiscale Locale Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 152/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Șase.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 153/2017 privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Șapte.
7. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 42 mp, situat în Sibiu, str. Alunișului (DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara) cu destinația "drum".
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 154/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 42 mp, situat în Sibiu, str. Alunișului (DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara) cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Opt.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 17, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                            
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 155/2017 privind transmiterea în administrarea Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 17, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Nouă.
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilelor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în str. Stăvilarului nr. 6, str. Dimitrie Cantemir nr. 46 (Cvartal Ștand II lot 19) și str. Ciprian Porumbescu FN.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 156/2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilelor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în str. Stăvilarului nr. 6, str. Dimitrie Cantemir nr. 46 (Cvartal Ștand II lot 19) și str. Ciprian Porumbescu FN, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Zece.
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, provenite din investițiile efectuate în anul 2016.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Întrebări? Discuții? Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 157/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, provenite din investițiile efectuate în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Unsprezece. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilelor-terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
.Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot. 
.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 158/2017 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilelor-terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Doisprezece.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 8 din H.C.L. nr. 94/30.03.2017.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                               
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 159/2017 privind modificarea art. 8 din H.C.L. nr. 94/30.03.2017, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:  Treisprezece.
13. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Nu sunt intervenții. Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 160/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Paisprezece.
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă  și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Există intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                          
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 161/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă  și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Cincisprezece.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 162/2017 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Șaisprezece.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot.Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 163/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Șaptesprezece.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 164/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Optsprezece.  
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019", conform Ordinului 661/2017 al Ministrului Mediului.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Da, sunt. Vă rog domnul Stroie.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Cu ce mașină se înlocuiește Dacia? Tot tip Dacia sau alt tip de mașină? 
D-na primar Astrid Cora Fodor:
Poate vă răspunde cineva care conduce această direcție, doamna Sabău.
Vă rog.
D-na Mihaela Sabău - Director Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu:
Ordinul Ministrului Mediului prevede că vor fi prin program numiți dealeri, care vor fi agreați de program și, în funcție de aceasta, cred că tot Dacia.
Deci, vom vedea, în funcție de program.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Alte intervenții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 165/2017 privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019", conform Ordinului 661/2017 al Ministrului Mediului, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Nouăsprezece.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019", conform Ordinului 661/2017 al Ministrului Mediului.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții, tot cu înnoirea Parcului auto? Nu, supun la vot.                       
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 166/2017 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019", conform Ordinului 661/2017 al Ministrului Mediului, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Douăzeci.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial, Sibiu, str. Ștefan cel Mare.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 167/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial, Sibiu, str. Ștefan cel Mare. Investitori: STOICA IOAN și STOICA RODICA, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:   
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Construire locuințe conform PUZ aprobat cu HCL 224/2013, Sibiu, str. Viilor, FN.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 168/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Construire locuințe conform PUZ aprobat cu HCL 224/2013, Sibiu, str. Viilor, FN Beneficiari: SASSU IOAN BOGDAN și SASSU ANA RALUCA, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:
22. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.4 lit.a din HCL nr. 232/2014 privind PUZ și RLU - UTR Balanța, modificat cu HCL nr. 194/2015.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 169/2017 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.4 lit.a din HCL nr. 232/2014 privind PUZ și RLU - UTR Balanța, modificat cu HCL nr.194/2015, Investitor: SC Retezat S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:   
23. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 170/2017 privind modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Avem un amendament. Comisia de buget întrunită astăzi, a propus  aprobarea cu următorul amendament:
La art.1 pct.II din  proiectul de hotărâre, vor fi înscriși indicatorii tehnico-economici conform raportului nr. 44119/2017 întocmit de Direcția Strategie, Programe și Prognoze, prezentat comisiei în ședința din data de 29.05.2017.
Dacă sunt intervenții?
Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                         
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 171/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:  
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
De asemenea avem un amendament. Comisia de buget întrunită astăzi, a propus aprobarea cu următorul amendament:
La art.1 pct.II din  proiectul de hotărâre, vor fi înscriși indicatorii tehnico-economici conform raportului nr. 44121/2017 întocmit de Direcția Strategie, Programe și Prognoze, prezentat comisiei în ședința din data de 29.05.2017.
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 172/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget întrunită astăzi, a propus aprobarea cu următorul amendament:
La art.1 pct.II din  proiectul de hotărâre, vor fi înscriși indicatorii tehnico-economici conform raportului nr. 44125/2017 întocmit de Direcția Strategie, Programe și Prognoze, prezentat comisiei în ședința din data de 29.05.2017.
Dacă sunt probleme? Dacă nu, supun la vo. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 173/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Din nou amendament.
Comisia de buget întrunită astăzi, a propus aprobarea cu următorul amendament:
‟La art.1 pct.II din  proiectul de hotărâre, vor fi înscriși indicatorii tehnico-economici conform raportului nr. 44123/2017 întocmit de Direcția Strategie, Programe și Prognoze, prezentat comisiei în ședința din data de 29.05.2017‟
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 174/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice', faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:  
28. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu" doamnei prof. univ. dr. Lucia Ana Țeposu Marinescu - istoric, arheolog și muzeograf.
    - inițiatori membrii comisiei de acordare a titlului de cetățean de onoare. 
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 175/2017 privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu” doamnei prof. univ. dr. Lucia Ana Țeposu Marinescu - istoric, arheolog și muzeograf, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:  
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului modificat privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Nu sunt intervenții, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 176/2017 privind aprobarea Regulamentului modificat privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter: Treizeci. 
30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 210/2001, republicată în temeiul HCL nr. 389/2012.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 177/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 210/2001 privind aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu, republicată, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Municipiul Sibiu și Comuna Șelimbăr pentru realizarea unui drum de legătură între cele două localități, respectiv de la str. Oașa situată în Sibiu până la str. Octavian Goga situată în Șelimbăr.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor. 
Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 178/2017 privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Municipiul Sibiu și Comuna Șelimbăr pentru realizarea unui drum de legătură între cele două localități, respectiv de la str. Oașa situată în Sibiu până la str. Octavian Goga situată în Șelimbăr, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, Agenda Comunității, sesiunea 1/2017.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Întrebări, discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 179/2017 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, Agenda Comunității, sesiunea 1/2017, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
33. Raport nr. 39866/15.05.2017 întocmit de Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, privind repartizarea locuințelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de A.N.L., persoanelor care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr.1 la HCL nr. 114/2016.
- inițiator Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, privind repartizarea locuințelor pentru tineri
Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Raportul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 180/2017 privind repartizarea locuințelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de Agenția Națională pentru Locuințe, persoanelor care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr.1 la HCL nr. 114/2016, cu unanimitate de voturi.

34. Întrebări, interpelări.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
Și acum stimați colegi, întrebări, interpelări, din partea consilierilor mai întâi.
Dacă din partea colegilor, membrii ai consiliului local, nu există întrebări sau  interpelări, vom trece la luările de cuvânt ale persoanelor care participă la ședința noastră, din public.
Să începem cu doamna, Gheorghiu Ileana. 
Doamna Ileana Gheorghiu:
Pentru că am deficiențe de auz, am să merg mai în față deoarece am doar 50% capacitate de auz.
Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
Da, chiar vă rugăm să poftiți .

Doamna Ileana Gheorghiu:
Vă rog foarte frumos, să îmi dați voie să îmi expun problemele pe bază de stres acumulat, pe bază...  funcțională , socială, cu trimiterea a trei plicuri, cu număr de înregistrare, către doamna primar Astrid Fodor și domnii consilieri ai doamnei primar Astrid Fodor. Deoarece nu aud bine o să vă citesc ce  am scris : Doamna primar Astrid Cora Fodor, domnilor consilieri pe probleme administrative, economice, financiare, sociale, doamna președinte de ședință a orașului Sibiu. Permiteți-mi să confirm ca cetățean al acestui oraș, că iubesc libertatea, democrația și pluralismul politic și vă cer permisiunea pentru a expune cinci sugestii pentru populație și una  socială. 
1. Prima sugestie pentru populație constă în amenajarea unui platou  pentru recreerea populației, unde să se desfășoare diverse jocuri sportive pentru adulți si copii, iar spațiul să fie dotat cu mese, băncuțe, grătare pe mai multe linii. Deasemenea centru medical și diverse servicii cu intrare liberă ca în orașul Târgu Mureș.
2. Un alt platou, unde să fie amenajate lacuri, ștrăndulețe împrejmuite cu gazon, șezlonguri cu umbrele, băncuțe, punct medical, cantină pentru servirea mesei cu taxe reduse.
3. Un spațiu amenajat cu parcele mici, grădini cu alei comune și portițe, atât în centrul orașului cât și la periferie, pe malul Cibinului dotate cu o căbănuță , gazon și un mic teren de flori pentru care primăria să stabilească un impozit anual,(de exemplu Germania).
4. La punctele de colectare și separare deșeuri menajere, să fie amplasat un container mare  pentru depozitarea deșeurilor din cadrul magazinelor în fiecare cartier, cât și pentru iarba și crengile rezultate în urma toaletării spațiilor verzi. 
5. Soluții pentru ridicarea nivelului de trai al majorității populației datorită inflației, 10-15 ani după 1990. Creșterea prețurilor la produsele alimentare, creșterea taxelor la întreținere, cetățeni cu venituri mici care nu au avut altă soluție și au fost nevoiți să emigreze temporar sau chiar definitiv, aceștia fiind de ordinul milioanelor. Indexările în procente, raportate la creșterea economică au dus la decalaje mari în rândul populației. Un exemplu matematic se poate demonstra, să zicem la o indexare cu 10 % pe un venit de 1000 Ron , 2000 Ron, 3000 Ron, 4000 Ron - primul primește 100 Ron, al doilea 200 Ron, al treilea 300 Ron și ultimul 400 Ron, de patru ori mai mult .
Aceste diferențe la zeci de indexări, decalajul crește uluitor. 
Ca și problemă personală sunt văduvă din 2008 și numai eu știu cum rezist cu un dosar nr.123349 și greșala care s-a produs la emiterea cărții de muncă, seria TM. Nr. 222296 de la Primăria Sebeș. Pe cartea de muncă nu corespund anii de studii cu diploma , iar la încadrare la SC  Compa SA nu s-a ținut cont de studiile superioare. S-a greșit de la prima pagină la an, 21.06.1952 în loc de 21.06.1962.
Ca și sănătate, sufăr de TBC, otită stângă cu auz redus doar 50 %. Am urmat tratamente cu antibiotice pentru urechea bolnavă și am avut multe alte afecțiuni grave. De la vârsta de 9-10 ani am fost internată în mai multe spitale din Sibiu și Cluj.
În vara anului 1962, am fost angajată la Băile din Miercurea ca sezonieră ,iar boala de TBC a recidivat. Spitalul de TBC din Sebeș, mi-a dat trimitere la Sanatoriul TBC din Agigea. Am fost admisă la Școala specială de contabilitate  nr.17, strada Nicolae Titulescu din Constanța, specializarea contabilitate, unde am urmat cursurile. Începând din anul II de studiu 1963-1964 această școală a fost declarată Liceul Economic cu patru ani de studiu. În ianuarie 1966, m-am transferat la Școala specială de contabilitate nr. 12 din Sebeș, strada Drumul Sibiului, unde urmau cursurile elevii cu diagnosticul de poliomelită.
 La terminarea liceului mi se eliberează Diploma de Bacalaureat emisă de Ministerul Învățământului cu nr.53/19.09.1966, număr cu ghinion, ca și CNP. În continuare urmez cursurile la Școala tehnică de finanțe credit  și îmi susțin examenul pentru a doua diplomă, cu nr.53/28.06.1968. În cartea de muncă TM, nr. 222296 se înscrie 1968 în loc de 1966, iar la angajare la SC Compa SA , se scoate a doua diplomă nefiind luată în considerare.
Prin adresa nr. 7535/22.03.2006, doamna Ionela Maxim, consilier juridic de la Primăria Sebeș corectează greșelile din cartea de muncă atît la prima pagină, cât și anul 1968 în loc de 1966.
 Prin această expunere, doresc să fie luat la cunoștință de Doamna Primar Astrid Cora Fodor și domnii consilieri.

Dl. consilier Zeno Karl Pinter:  
Am înțeles. Urmează domnul  Valeriu Hususan.
Doamna Ileana Gheorghiu:
Sunt văduvă din 2008. Toată viața mea, am șaptezeci și cinci de ani, ce am trăit? Enorm de multe ghinioane. 
Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
Am înțeles, veți primi un răspuns în scris.
Urmează domnul Valeriu Hususan.
Domnul Valeriu Hususan:
Numai dacă binevoiți să îmi acordați cuvântul.
Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
Doar dacă aveți ceva să ne spuneți.
Domnul Valeriu Hususan:
Stimată doamnă primar, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, onorată asistență vin în fața dumneavoastră, cu soția mea, rezolvându-se am înțeles de la domnul secretar, doleanța noastră, să vă mulțumim.
În primul rând pentru amabilitatea că, în sfârșit, s-a rezolvat ce trebuia rezolvat de mult. Trebuia rezolvat din anul 2008, cel târziu 2009, am fost refuzat atunci, fără niciun temei legal. Mai dureros și regretabil este faptul că, doleanța noastră depusă prin petiție în ianuarie 2016 putea fi rezolvată, în varianta în care astăzi s-a găsit rezolvare.
Putea fi rezolvată, așa cum doamna primar Fodor, a precizat foarte cinstit la audiența din 9 februarie 2016. 
Reaua credință, și să nu se supere nici doamna primar, nici colegii dânsei, doamna Urdea Ioana arhitectul șef, a blocat această cale de rezolvare, în termeni operativi și corect, pe lege, așa cum s-a făcut acum. Nu trebuia să mai așteptăm încă un an și ceva. O pagubă enormă din 2008 până acum, imensă, nici nu vă puteți închipui cât am păgubit din această cauză. Și în 2016, puteam să rezolvăm în alte condiții situația, însă doamna Urdea cu o răutate incredibilă și-a permis să ne amâne până astăzi. Dar zicem noi românii "mai bine mai târziu decât niciodată". Și uite că am ajuns acolo. Mulțumim în mod deosebit distinsei doamne primar, domnului secretar. 
Pe doamna Urdea Ioana, o rugăm să nu mai facă cu nimeni ce a făcut cu noi, că omenește vorbind, este rușine, creștinește  vorbind, este păcat.
Dl. consilier Zeno Karl Pinter: Mulțumim și noi.
Mai avem o a treia intervenție, sper să citesc bine, doamna Rosalim Mihaela.
Doamna Mihaela Rosalim:
Stimată doamnă primar, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, onorată administrație, reprezint societatea SC Real Estate Developer SRL din Galați. 
Societatea aceasta deține două terenuri aici în Sibiu, în zona depoului, strada Socului-mai bine zis. În acte, aceste două terenuri figurează pe Lector 3. Anul trecut, Poliția Locală a sesizat că, un teren situat de la Podul Gării până pe strada Fabricii este necurățat. Acel teren, îl cunosc și eu (că de altfel am și eu o prietenă care stă acolo) acel teren, a fost tot timpul "curățat și împrejmuit și tot...", dar știți și dumneavoastră cum sunt oamenii, "rup gardul, aduc tot felul de mizerii". 
Noi am contestat acea amendă în Tribunal....Nu ni s-a luat în considerare. Acel teren, nu este al nostru, asta vreau să vă zic și dorim dacă se poate, anularea parțială (dacă se poate) din Hotărârea 52 din 23.02.2017 a Consiliului Local Sibiu pentru majorarea impozitului asupra terenului cu 500%. Nu este terenul nostru și, am pus schițe, tot ce trebuie și un ortofotoplan în care am arătat că, acel teren este "într-un loc" și noi avem terenul în cealaltă parte a orașului. Terenul este și curățat, ierbicidat, plus de asta cei de la Soma (cei care colectează gunoiul) și-au așezat containerele pe terenul nostru și nu am fost întrebați de nimic, dar... mă rog. Am venit la Primărie, ni s-a spus că, ține de  Consiliul Județean... asta o să vedem cum o să putem să o rezolvăm ....
Într-adevăr poate este și vina noastră că, nu am îngrădit acel loc și poate trebuia să cerem o nouă nomenclatură stradală ca să nu mai figurăm pe Lector 3.
Am înțeles că, cei de la Poliția Locală au luat toate firmele care sunt pe strada Lector 3. 
Mai sunt și alte firme care, sunt în aceiași situație. 
Deși nu este terenul nostru, am fost amendați și plus de asta ni s-a mai pus și 500% impozit. 
Mi se pare foarte mult, mai ales că, unele firme sunt și în insolvență, din păcate.
Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
Am înțeles, domnul secretar a notat, se va analiza și veți primi un răspuns. Vă mulțumim.  
Înainte de a încheia, propunem pentru ședința viitoare un președinte.
Poftiți doamna Gârleanu.
D-na consilier Maria Gârleanu:
Propun ca ședința din luna următoare să fie condusă de doamna consilier Bianke Grecu.
Dl. consilier Zeno Karl Pinter:
Dacă mai sunt alte propuneri?  Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Propunerea a fost aprobată, doamna Bianke Grecu va conduce ședința din iunie a consiliului local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 181/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2017, cu 18 pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Bianke Grecu).

Dl. consilier Zeno Karl Pinter: Vă mulțumesc pentru participare.

                   
Şedinţa se încheie la ora 14:45.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                                      Secretar,
                  Zeno-Karl Pinter                                                                        Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 29.05.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: