Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 29.06.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă:
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl.secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, d-na Felicia Baba, dl.Ioan Grigore, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, d-na Alexandra Dincă, dl.Marian Stoianovici, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl.LucianVizantie, dl.Vladimir Dan Vlăduț, dl.Tiberiu Părăian, d-na Lacrima Munteanu, d-na Adina Goța, dl.Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl.Adrian Gheorghe Aldea, dl. Ovidiu Dragoman, dl. Iancu Boțocan, dl. Marian Popa, dl. Adrian Tibu, dl.Zeno Eugen Sîrbu, dl.Vasile Maier-Bondrea, dl. Ovidiu Mircea, dl.Alexandru Hlenschi, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Bună ziua, vă rog frumos luați loc.
Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local. Ședința a fost convocată în temeiul Legii 215 din 2001, republicată, a administrației publice locale. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 22 consilieri, drept urmare consiliul local este legal constituit și predau conducerea ședinței doamnei consilier Bianke Grecu. Doamna consilier aveți cuvântul.
Absent de la ședință este dl consilier Ghiorghe Tălău.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:   
Mulțumesc.
Stimată doamnă Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
Înainte de a începe propriu zis ședința doresc să le spun
" La mulți ani ! " celor care astăzi își serbează ziua onomastică, în special colegilor noștrii domnul Paul Niedermaier și domnul Paul Mezei și pentru surpriza dulce de pe masă.
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin-Ilie Nistor să supună la vot procesul–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 15 mai 2017 și procesul–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 29 mai 2017.
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor :
Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 15 mai 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Mulțumesc.
Primul proces verbal a fost aprobat.
De asemenea supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 mai 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.
Și al doilea a fost votat. Mulțumesc.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor, inclusiv ordinea de zi suplimentară, cu rugămintea ca proiectele înscrise în ordinea de zi suplimentară, să le discutăm, la începutul ședinței pentru că unele dintre acestea au implicații privind bugetul.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale străzi zona Gării - zona str. Uzinei - Constituţiei, Gen. Magheru, zona str. Constituţiei - Abatorului - Aleea Ţesătorilor - 9 Mai" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 182/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale străzi zona Gării - zona str. Uzinei - Constituţiei, Gen. Magheru, zona str. Constituţiei - Abatorului - Aleea Ţesătorilor - 9 Mai" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu :
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajări Parcări în Municipiul Sibiu (Gara Mică-sub viaduct; Aleea Streiu nr. 4-6, str. Lomonosov nr. 1 - Calea Dumbrăvii nr. 22, str. Constituției nr. 1, str. Regele Ferdinand nr. 3, Casa de Cultură, str. Siretului nr. 3-7 si 13; Intrarea Siretului nr. 2 si 1-3; Aleea Șteaza; str. Rusciorului bl. 52-54)" -faza SF
 -  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt comentarii, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 183/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajări Parcări în Municipiul Sibiu (Gara Mică-sub viaduct; Aleea Streiu nr. 4-6, str. Lomonosov nr. 1 - Calea Dumbrăvii nr. 22, str. Constituției nr. 1, str. Regele Ferdinand nr. 3, Casa de Cultură, str. Siretului nr. 3-7 si 13; Intrarea Siretului nr. 2 si 1-3; Aleea Șteaza; str. Rusciorului bl. 52-54)" -faza SF, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu :
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ca observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridică s-a întrunit astăzi și a propus următoarele nominalizări :domnul consiler Hermann Gerold, domnul consiler Spătari Ovidiu și doamna consilier Colceriu Manuela.
Dacă sunt comentarii?
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.                                                            
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 184/2017 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ca observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  Trecem la ordinea de zi.
4. Proiect de hotărâre 2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare şi valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot . Cine este pentru ? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 185/20172017 privind modificarea și completarea HCL nr. 59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare şi valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare și mutare a autovehiculelor staționate/parcate pe spațiul public, în caz de utilitate publică, pe raza teritorială a municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 186/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare și mutare a autovehiculelor staționate/parcate pe spațiul public, în caz de utilitate publică, pe raza teritorială a municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni civile pentru reglementarea situaţiei juridice a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 187/2017 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni civile pentru reglementarea situaţiei juridice a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință, cu unanimitate de voturi.                                                                                                                

D-na consilier Bianke-Marion Grecu :
7.
Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării de către aceasta a calității de autoritate publică tutelară pentru Operatorul Regional SC APĂ-CANAL SA SIBIU.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 188/2017 pentru acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării de către aceasta a calității de autoritate publică tutelară pentru Operatorul Regional SC APĂ-CANAL SA SIBIU,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke- Marion Grecu:
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public Prelungirea str. Săcel (obținerea certificatului de urbanism + obținerea avizelor și acordurilor de principiu necesare la faza SF + elaborare SF)".
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 189/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public Prelungirea str. Săcel (obținerea certificatului de urbanism + obținerea avizelor și acordurilor de principiu necesare la faza SF + elaborare SF)", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparații capitale străzi în Cartierul Turnişor zona de blocuri" - faza DALI.
  -  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.190/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparații capitale străzi în Cartierul Turnişor zona de blocuri" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona Cibin (str. Râului, str. Metalurgiştilor, str. Cibin)" - faza DALI.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 191/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona Cibin (str. Râului, str. Metalurgiştilor, str. Cibin)" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații străzi în zona cuprinsă între strada Henri Coandă - Oțelarilor" - faza DALI.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 192/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații străzi în zona cuprinsă între strada Henri Coandă - Oțelarilor" - faza DALI,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:    
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona 1 (Zona str. Școala de Înot în spatele blocurilor, Zona B-dul Vasile Milea și Gardul Poliției, str. Simion Mehedinți)" - faza DALI.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat .                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 193/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona 1 (Zona str. Școala de Înot în spatele blocurilor, Zona B-dul Vasile Milea și Gardul Poliției, str. Simion Mehedinți)" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu: 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Fiscală Locală Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Nu sunt comentarii. Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 194/2017 privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Fiscală Locală Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC Piețe Sibiu SA pentru anul 2017.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Vă rog domnule consilier.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Stimați colegi, eu cred că este bine că mai cresc puțin tarifele, dar, sper ca aceasta să se reflecte și asupra pieței. Este efectiv mizerie peste tot. Cel puțin în Piața Obor, este dezastru.
Dacă stați și vă uitați pe internet și cercetați, singurele piețe din țară, respectiv Piața Obor și Piața din Tălmaciu percep taxe de intrare pentru potențialii cumpărători.
Să ne gândim, de ce e numai un leu taxa? Nu e foarte scump, unu sau trei lei dacă intri cu mașina. Ar trebui să ne gândim că noi nu putem face excepție.
Sunt niște sesizări că la spălătoria care s-a inaugurat în Piața Obor, nu se emite bon fiscal. Se poate așa ceva? Sunt sesizări. Eu nu mi-am spălat mașina acolo niciodată, recunosc, dar trebuie să avem grijă, că nu ne jucăm. Eu vă spun ce s-a sesizat. Să vedem.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Mulțumesc domnule consiler. Dorește cineva să ia cuvântul?
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost aprobat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 195/2017 privind aprobarea tarifelor practicate de SC Piețe Sibiu SA pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke Grecu:
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget s-a întrunit astăzi și a aprobat proiectul de hotărâre cu următorul amendament:
Se modifică și se completează anexele 5, 6 și 11 la proiectul de hotărâre conform anexelor la raportul nr. 52833 din 27. 06.2017 întocmit de Direcția Economică și prezentat la Comisia de buget în ședința din data de 29.06.2017.
Dacă sunt comentarii? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 196/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-teren situat în Sibiu, Dealul Dăii, în suprafață de 211.803 mp, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt luări de cuvânt. Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat .                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.197/2017 privind dezmembrarea imobilului-teren situat în Sibiu, Dealul Dăii, în suprafață de 211.803 mp, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
17. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorilor unor mijloace fixe rezultate în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, transmise în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir Municipal.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot.Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 198/2017 privind suplimentarea valorilor unor mijloace fixe rezultate în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, transmise în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir Municipal, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:    
18. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr. 41, în favoarea d-lui Purcărea Dorin Marian.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.199/2017 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr. 41, în favoarea d-lui Purcărea Dorin Marian, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
19. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 1950 mp, situat în Sibiu, str. Zăvoi FN cu destinația "drum".
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 200/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 1950 mp, situat în Sibiu, str. Zăvoi FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 36 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum".
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 201/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 36 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:   
21. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 60 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 202/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 60 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:   
22. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 427 mp, situat în Sibiu, str. Frunzei FN cu destinația "drum".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 203/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 427 mp, situat în Sibiu, str. Frunzei FN cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:   
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 204/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.                                                                                                                                

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:    
24. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu provenite din investițiile efectuate în cursul anului 2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt luări de cuvânt, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 205/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu provenite din investițiile efectuate în cursul anului 2016, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
25. Proiect de hotărâre privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de administrare al I.J.G.C.L. asupra imobilului situat în Sibiu, str. Patrioților nr. 2 și atestarea acestuia la domeniul privat al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 206/2017 privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de administrare al I.J.G.C.L. asupra imobilului situat în Sibiu, str. Patrioților nr. 2 și atestarea acestuia la domeniul privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere a energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2017.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 207/2017 privind aprobarea prețului de producere a energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2017,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Luări de cuvânt? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 208/2017 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2017, lunile iulie-decembrie, asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 209/2017 privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2017, lunile iulie-decembrie, asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu :  
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu asupra unui imobil din incinta Școlii Gimnaziale nr.8 situat în Sibiu, str. Lupeni nr. 50.
    -  inițiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?                           
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 210/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu asupra unui imobil din incinta Școlii Gimnaziale nr. 8 situat în Sibiu, str. Lupeni nr. 50, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat cu două abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 211/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu, cu 20 voturi pentru și două voturi abținere: d-na consilier Anita Pavel și d-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, jud. Sibiu, în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 26 Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 212/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, jud. Sibiu, în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr.26 Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
32. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unei suprafețe de 267,75 mp din incinta Liceului Tehnologic "Avram Iancu’", cu sediul în Sibiu, str. Movilei nr. 8.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 213/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unei suprafețe de 267,75 mp din incinta Liceului Tehnologic „Avram Iancu’’, cu sediul în Sibiu, str. Movilei nr. 8, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Palatului Copiilor Sibiu, respectiv a Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 214/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea Palatului Copiilor Sibiu, respectiv a Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:   
34. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerilor prealabile formulate de numiții Păunescu Laura, Păunescu Alexandru și Păunescu Dorina împotriva prevederilor art.1 lit.a Anexa I.1 din H.C.L. nr.360/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat .                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 215/2017 privind privind soluționarea plângerilor prealabile formulate de numiții Păunescu Laura, Păunescu Alexandru și Păunescu Dorina împotriva prevederilor art.1 lit.a Anexa I.1 din H.C.L. nr. 360/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu :
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - Construire complex cu funcțiuni de loisir public, spații comerciale, restaurant, funcțiuni sportive, P+2E și demolare  imobil existent, Sibiu, Strada Vasile Cârlova, FN.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 216/2017 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - Construire complex cu funcțiuni de loisir public, spații comerciale, restaurant, funcțiuni sportive, P+2E și demolare imobil existent, Sibiu, Strada Vasile Cârlova, FN, Beneficiari:  PAROHIA EVANGHELICĂ C.S. SIBIU pentru SC CORSA TRANS SRL, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu :  
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire WDP INDUSTRIAL PARK SIBIU - Unitate pentru producție și depozitare contacte electrice cu anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, branșamente utilități, conectare la rezerva intangibilă apă pentru incendiu, semnalistică, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier, Sibiu, zona străzilor Barcelona/Salzburg, fn.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 217/2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire WDP INDUSTRIAL PARK SIBIU - Unitate pentru producție și depozitare contacte electrice cu anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, branșamente utilități, conectare la rezerva intangibilă apă pentru incendiu, semnalistică, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier, Sibiu, zona străzilor Barcelona/Salzburg, fn, Beneficiari : Societatea  WDP DEVELOPMENT RO SRL, cu unanimitate de voturi.                                                                                                                                  

D-na consilier Bianke-Marion Grecu :    
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013, Sibiu, str. Viilor F.N.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 218/2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013, Sibiu, str. Viilor F.N, Beneficiar: COCOȘ GHEORGHE, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
38. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Crina Anca Todescu - administrator special la SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Poftiți.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Pentru că, de mai bine de doi ani de zile nu știm nimic ce se întâmplă la Societatea Drumuri și Prestări Construcții și nu am primit nicio informare din partea administratorului, eu personal cred, că nu este bine să dăm un mandat liber administratorului.
Doamna Primar, stimați colegi, vă propun să dăm un mandat strict de negociere, în limita contractului colectiv de muncă prevăzut de Codul Muncii. Și asta pentru ca să nu ne trezim că, prin vânzarea patrimoniului, actualul administrator să negocieze prin contractul colectiv de muncă "n" salarii compensatorii care să le plătim prin vânzarea activelor. Dacă se poate un amendament și dacă sunteți de acord stimați colegi?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Da. Se poate.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Supun la vot acest proiect cu amendamentul propus de doamna consilier Brunchea.
Cine este de acord? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, inclusiv amendamentul propus în ședință.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 219/2017 privind mandatarea d-nei Crina Anca Todescu - administrator special la SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 220/2017 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
40. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 221/2017 privind modificarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
41. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 222/2017 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:  
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare rețea iluminat aleea principală Cimitir Municipal Sibiu".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 223/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare rețea iluminat aleea principală Cimitir Municipal Sibiu", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Execuție rețea nouă iluminat alei secundare Cimitir Municipal pe o lungime de 1500 m".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 224/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Execuție rețea nouă iluminat alei secundare Cimitir Municipal pe o lungime de 1500 m", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
44. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-nei Astrid Cora Fodor, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, în vederea încheierii contractului de management cu Teatrul pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu.
   -  inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 225/2017 privind împuternicirea d-nei Astrid Cora Fodor, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, în vederea încheierii contractului de management cu Teatrul pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Bianke- Marion Grecu:  
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 226/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG", cu unanimitate de voturi.

46. Întrebări, interpelări.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:   
Cu aceasta ordinea de zi a fost epuizată.
Dacă din partea dumneavoastră este cineva care dorește să ia cuvântul?
Vă rog frumos doamna consilier.
D-na consilier Claudia Mery Simtion:
Bună ziua doamna Primar, stimați colegi, stimați membrii ai Consiliului Local.
Eu am primit, în calitatea mea de consilier, următoarele sesizări din partea cetățenilor iar consilierii locali din partea Partidului Social Democrat Sibiu doresc rezolvarea acestor probleme de către Primăria Municipiului Sibiu cât mai repede cu putință.
Prima problemă este repararea dispozitivului de cronometrare a semaforului de la intersecția străzilor: Rahova, Vasile Milea cu Semaforului. Acest dispozitiv nu mai funcționează de câteva luni.
A doua problemă: să se instaleze semafoare cu buton la trecerile de pietoni de pe strada Semaforului, deoarece au fost multe accidente pe această stradă.
A treia problemă: iarba de pe lângă biserica din cartierul Vasile Aaron (lângă Baza Sportivă  Hipică)  nu a fost tăiată și are o înălțime de aproximativ 1,40 m.
Punctul patru: asfaltarea drumului de acces pentru mașinile de marfă și nu numai, drum care ocolește Piața Rahova. Este plin de gropi. Mulțumesc. 
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Mulțumesc doamna consilier. Mai dorește cineva să ia cuvântul?
Din partea cetățenilor? Da, s-au înscris doi cetățeni.
Dacă sunteți de acord să dăm cuvântul acestor cetățeni?
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Îl poftesc pe domnul Drăgoiu Ioan. Vă rog frumos, aveți două minute la dispoziție.
Domnul Ioan Drăgoiu:
Mă numesc Drăgoiu Ioan, stau pe strada Ioan Budai-Deleanu la numărul 1. În fața casei mele este o spălătorie auto care lucrează și funcționează tot cu ușile deschise. În permanență se aude zgomot de la aspiratoare și pompele de spălat. Dacă se pot lua măsuri, ca să se lucreze cu ușile închise?
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: Mulțumesc frumos. S-a notat.
Domnul Ioan Drăgoiu:
Pot să depun o cerere?
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: Da.
S-a înscris la cuvânt doamna  Maria Bulacovschi
Doamna Maria Bulacovschi:
Bună ziua, mă numesc Maria Bulacovschi locuiesc pe Bulevardul G-ral Vasile Milea 62.
Prima dată, aș dori să vorbesc de strategia de dezvoltare a Sibiului. Am văzut într-un regulament de urbanism căi pentru lărgirea bulevardelor. Una dintre justificările de lărgire a Bulevardului Milea ar fi optimizarea traficului rutier. Se tot dorește luarea curților din fața casei, trei metri. Pentru că ne doare acest lucru –grădinile- fiind și inginer de profesie, am mers la cauza problemei care se află în Șelimbăr, unde este giratoriul Mall. Oricât ar fi semaforul de verde și la intersecția Milea cu Iorga, cu Moldoveanu, Rahovei, peste tot, acele mașini nu pot avansa și nu pot ieși din Sibiu pentru că acolo există acel "dop". Puteți să mai faceți încă zece benzi, dacă ei nu pot avansa pentru că este foarte strâmt acel sens giratoriu, nu se poate. Rugămintea mea este, dacă se poate lua legătura cu Primăria Șelimbăr pentru o idee. Eu așa m-am gândit, dacă ei sunt de accord, ca ieșirea din acele parcări să o facă către Dedeman. La fel și intrarea dinspre Dedeman, pentru că o parte din cei care vin cu mașinile din spatele magazinului, din zona Mihai Viteazu, Valea Aurie, Ștrandului să poată intra pe acolo să nu mai blocheze strada Rahovei, Milea ...Și atunci, deci cum este astăzi, ieri și în alte zile nu este aglomerație pe Bulevardul Milea. Aglomerație este numai la ore de vârf, când este peste tot în oraș. Nu numai la noi.  Sau când sunt oferte la Mall, sau când află românul că, ziua de Crăciun este în 25 decembrie iar în 24  își face cumpărăturile pentru că nu are timp până atunci. Asta este.
D-na consilier Bianke- Marion Grecu: Mulțumim frumos.
Doamna Maria Bulacovschi:
Am găsit acolo un plan urbanistic care se referea la plantare pomi. Rugămintea mea este ca pe străzile noi asfaltate să se planteze pomi. Există străzi fără pomi, cum este strada Paltinul, nici unul nu este...
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: Vă mulțumesc frumos.
Doamna Maria Bulacovschi: Mai am încă o problemă.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: Da.
Doamna Maria Bulacovschi:
Un plan de urbanism spune de piste de bicicliști. Pistele de bicicliști nu se pot realiza pe Bulevardul Milea, deoarece este un drum național. Codul Rutier interzice acest lucru,.biciclete pe un drum național.
O altă problemă din acel Regulament de Urbanism, între funcțiunile aprobate, nu apare nimic despre activitatea de sport., Vă rugăm încă odată, intrarea în legalitate. Desființarea acelor terenuri de fotbal, construite ilegal și apoi aprobate? Cu toate că legea interzice și Regulamentul Urban interzice, regulamenul având putere de lege. La fel spălătoria, de care spunea vecinul meu, este ilegal construită acolo, nu? Conform Statutului funcționarului public, dacă se află despre o ilegalitate, trebuie anunțată la instituțiile abilitate pentru ca să se cerceteze și să se ia măsuri de intrare în legalitate. Pentru că, din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 2014 privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și pentru că, am umblat și în alte două capitale civilizate ale lumii, Praga și Viena, propun ca orarul de funcționare pentru "crâșme" să fie până la orele 23 pentru că în acest Ordin al Ministrului, se precizează că între orele 23 și 7 dimineața, trebuie să fie liniște. Acele persoane care sunt sub influența alcoolului numai liniște nu fac. Dar în Praga și Viena, vă zic că special m-am dus să văd, cum se poate ca în două capitale civilizate să fie liniște de mormînt în acest interval orar ? Scuzați-mă, pentru terasele private, având o terasă privată în apropiere, desigur că nu respectă programul de funcționare, sâmbata mai nou avem concert, este peste limite, se aude până aproape de strada Luptei și până aproape de centru. Este Hotărârea de Consiliu Local 118 din 2016 (privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață de pe raza Municipiului Sibiu) care spune că, muzica ar trebui să fie până la orele 22. Nu are cine să sancționeze, pentru că cei de la Serviciul Autorizații și Control- Compartimentul  Activități Comerciale lucrează până la orele 16, iar sâmbăta și duminica nimeni nu lucrează. Deci nu se poate aplica Hotărârea în baza căreia s-a dat și programul de funcționare a teraselor private...De asemenea, este permisă muzica "live" sau muzica pe aceste terase dar, STAS-ul 6161/3/1989 permite acest lucru. Deci sunt condiții obligatorii, "numai dacă se asigură izolarea fonică către locuințele din jur", ceea ce în niciun caz nu vedeți în Valea Aurie. Exemplu "Carul cu flori"....Este circ, vă rog foarte mult. Vineri este la "Carul cu flori", sâmbăta este la "Valea Aurie".
Este dezastru, vă rog mult.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu: Mulțumesc frumos.
În continuare, să faceți propuneri pentru, președintele de  ședința din luna următaore. Vă rog.
D-na. viceprimar Corina Bokor:
Propun ca domnul consilier local Cotârlă Liviu să conducă ședința din luna iulie.
D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Supun la vot această propunere. Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Propunerea a fost aprobată, domnul consilier Cotârlă va conduce ședința din iulie a Consiliului Local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 227/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2017, cu 21 pentru şi 1 abţinere (dl. consilier Liviu Cotârlă).

 D-na consilier Bianke-Marion Grecu:
Cu aceasta ședința noastră s-a terminat. Vă doresc în continuare o după amiază mai răcoroasă și numai bine. La revedere.

Şedinţa se încheie la ora 14:40.     
 
       
               Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                Bianke-Marion Grecu                                                                         Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 29.06.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: