Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale vacante :

Secţiunea: angajari back
10.02.2017


   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale vacante :

La Serviciul cultură sport turism - Compartiment Cultură :


1 post de Inspector de specialitate IA

Condiţii :

   • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã.
   • Cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.
   • Vechime in specialitatea studiilor - minim 7 ani.
   • Cunoștințe avansate de limbă germană, scris si vorbit.


Bibliografie :

  1.Ordonanta nr.58 /1998 (actualizata), privind organizarea și desfășurarea activității de turism in Romania;
  2. Ordonanța 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Legea nr. 69/2000 educatiei fizice si sportului, cu modificările și completările ulterioare;
  4. H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  6. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 (actualizata);
  7. H.C.L. nr. 1/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ;
  8. H.C.L. nr. 2/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT;
  9. H.C.L. nr.3/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂTII.

   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului. 

   Proba eliminatorie pe calculator și proba scrisă a concursului se vor desfăşura în data de 07.03. 2017, ora 10:00, respectiv ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 203. Interviul va avea loc în data de 10.03.2017, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

   Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 de zile de la data publicarii la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2.
                   
   Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip şi CV (Descărcați Formularul de înscriere tip şi Curriculum Vitae).
2. Copia actului de identitate.
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul.
5. Cazierul judiciar.
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: