Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU cu sediul în Sibiu, anunta concurs pentru ocuparea unui post de Muncitor necalificat tr. I Calea Dumbrăvii nr. 155

Secţiunea: angajari back
21.04.2017

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155 anunţă concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post - Muncitor necalificat tr. I  – la Serviciul Administrare

Nivelul postului: personal contractual vacant     

Condiţii generale:    
      a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a stateloraparţinând Spaţiului Economic Europeanşi domiciliul în România;
      b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
      c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
      d) are capacitate deplină de exerciţiu;
      e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
      f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
      g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,                 care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.                                                                                                                                                               

Condiţii specifice de ocupare a postului:
      •    studii generale   

Bibliografia:
      1. HCL Sibiu nr.437/2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Cimitirului Municipal Sibiu; 
      2. HCL Sibiu nr. 244/2007 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirului Municipal Sibiu; 
      3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public Administrare Cimitir Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155, astfel:
        Depunerea dosarelor   : până în data de 04.05.2017 ora 12:00 
        Selecţia dosarelor          : 05.05.2017
        Proba scrisă                    : 15.05.2017 
        Rezultate proba scrisă  : 16.05.2017
        Termen contestaţii         : 17.05.5017 
        Proba interviu                : 19.05.2017
        Rezultate interviu          : 22.05.2017
        Termen contestaţii         : 23.05.2017
        Rezultate finale              : 25.05.2017

DOSARUL  DE  CONCURS: 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:
      1. Cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P.Adm.Cimitir Sibiu; 
      2. Copia actului de identitate;
      3. Copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
      4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; 
      5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
      6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
      7. Curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În situația în care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
Documentele solicitate (actul de identitate, diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon nr. 0269252208.  

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: