Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 26.10.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
20.10.2017

   În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 26.10.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Spătari Ovidiu Nicolae
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fotache Robert-Nicolae şi completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
  - inițiator Comisia de validare

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei locale de ordine publică constituită prin HCL 19/2017 la nivelul Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare str. Papiu Ilarian" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare parcări cartier Valea Aurie"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Documentație tehnică amenajare Parc Corneliu Coposu"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajare Lacul lui Binder", faza SF
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și modernizarea clădirii existente cu funcțiunea de "Adăpost de Noapte", jud. Sibiu, Municipiul Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 - faza D.A.L.I.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind realizarea a două "Căsuțe ale bebelușului" în Parcul Sub Arini și Grădina Zoologică Sibiu
    - inițiatori consilierii municipali PSD

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni civile în vederea reglementării situaţiei juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a SC Parcuri Industriale Sibiu-Șura Mică SA
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii strada "Grădinilor" unei străzi nou create în municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe colective și servicii aferente în Sibiu, str. Cooperatorilor, nr. 25A
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială, în Sibiu, Aleea Geniștilor nr. 15A
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Demolare casă existentă și construire imobil locuințe (S+P+1E+1R), Sibiu, str. Avrig, nr. 5
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Extindere construcție (P+E+M), str. G-ral Dragalina, nr. 3C
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 lit. f din HCL nr. 217/29.06.2017, prin care s-a aprobat documentația de urbanism PUD - Construire WDP Industrial Park Sibiu, în Sibiu, zona străzilor Barcelona/Salzburg f.n.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Sibiu și Județul Sibiu privind participarea comună la Târgul de Turism al României  București, noiembrie 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 lit. "d" al HCL nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 20,25 mp din incinta Liceului Teoretic "Constantin Noica", cu sediul în Sibiu, str. Oștirii, nr. 5
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 70 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu, str. Luptei nr. 27
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

43. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului-teren de construcții proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Independenței nr. 1, identificat în CF 115145 Sibiu, nr. cad. 115145, în suprafață de 2.601 mp
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

44. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în zona Piața Obor, proprietatea Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

45. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului teren cu poligon pentru pregătire elevi 3 piste
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

46. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 51 mp, situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mari FN cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

47. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea SC Piețe Sibiu SA a unei suprafețe de teren de 38.580 mp situate în Piața Obor cuprinsă în Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/104/2010 modificat și completat ulterior prin acte adiționale
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

48. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-pădure, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Gușterița
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

49. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 94/31.05.2001 privind  însușirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcătui domeniul public al municipiului Sibiu, cu modificările ulterioare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unor servicii de consultanță juridică de către operatorul regional SC Apă Canal SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

51. Informare nr. 82068/11.10.2017 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul III al anului 2017

52. Întrebări, interpelări.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: