Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU - Anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de Șef serviciu gr. I

Secţiunea: angajari back
31.10.2017

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de :

Șef serviciu gr. I - perioadă nedeterminată :

- 1 post - personal contractual

Condiţii de participare :

    - cetăţenie română
    - capacitate deplină de exerciţiu
    - studii superioare absovite cu diplomă de licenţă în una din specialităţile: științe economice, administraţie publică sau tehnice
    - cunoaște limba română, scris și vorbit
    - vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
    - vechime în muncă minim 7 ani
    - cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu
    - permis de conducere   cat. B 

Bibliografia :

     1. H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011 modificat prin H.C.L. 316/2014 și H.C.L. 338/2015 )
     2. H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul Istoric al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 150/2008, H.C.L. nr. 340/2010 şi H.C.L. nr. 243/2011)
     3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public 
     4. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare
     5. Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
     6. O.G. nr.  2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
     7. O.G.  27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificările şi completările ulterioare
     8. H.C.L. nr. 110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. 30/2013, H.C.L. 107/2014)
     9. H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice , comerţ şi transport în municipiul Sibiu republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu 
   10. H.C.L. nr. 59/2003,  privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare ( H.C.L. 292/2006, H.C.L. 185/2017)
   11. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare
   12. H.C. L. nr. 278/2013 privind Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. 84/2015)
   13. H.C.L. nr 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare ( H.C.L. 184/2014, HCL 143/2015, H.C.L. 37/2016).
   14. H.C.L. nr. 241/2007 privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza Municipiului Sibiu
   15. H.C.L. 31/2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu
   16. H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarul de concurs trebuie să conţină :

   - formular de înscriere tip
   - copia actului de identitate 
   - copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
   - copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
   - curriculum vitae
   - certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul prezentării declaraţiei pe propria răspundere, până la data organizării primei probe de concurs, trebuie depus la dosar cazierul judiciar în original)
   - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
   - recomandare de la ultimul loc de muncă
   - copie permis de conducere

(pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea)

Dosarele de concurs se depun la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din B-dul. Victoriei, nr. 1-3, cam. 91, până în data de 13.11. 2017, ora 15:00.

Calendarul de desfăşurare a concursului :

   Concursul se va desfăşura la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu, B-dul Victoriei nr 1-3 cam 91, după următorul pogram:

       - selecţia dosarelor                            14.11.2017 ora 12:00
       - contestații selecţie dosare            15.11.2017 ora 11:00
       - proba eliminatorie de calculator  21.11.2017 ora 09:00
       - proba scrisă                                      21.11.2017 ora 13:00
       - contestații proba scrisă                 23.11.2017 ora 10:00
       - proba interviu                                   27.11.2017 ora 12:00
       - contestații proba interviu              28.11.2017 ora 11:00
       - rezultate finale                                 29.11.2017 ora 12:00

Relaţii suplimentare se pot obţine la punctul Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din din B-dul Victoriei, nr. 1-3, cam. 91, tel: 0269/213302, precum și pe www.spadpp.sibiu.ro.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: