Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcții publice vacante de execuție la Serviciul Investiții și Proceduri Achiziți Publice și a următoarelor funcții publice de execuție și de conducere la Birou achiziții directe :

Secţiunea: angajari back
05.01.2018


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcții publice vacante de execuție la Serviciul Investiții și Proceduri Achiziții Publice și a următoarelor funcții publice de execuție și de conducere la Birou achiziții directe :

La Serviciul Investiții și Proceduri Achiziții Publice

1 post - consilier superior

Condiţii :   

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe economice sau în domeniul științelor inginerești.
  • Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani.
  • Cunoștințe operare calculator - nivel mediu.

La Birou achiziții directe

1 post - șef birou

Condiţii :   

  • Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în domeniul științe inginerești sau în ramura științelor juridice sau științelor economice.
  • Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
  • Vechime în specialitatea studiilor - minim 2 ani.
  • Cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.

1 post - consilier superior

Condiţii :   

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe economice sau în ramura științelor juridice.
  • Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani.
  • Cunoștințe operare calculator - nivel mediu.

Bibilografie :          

   1. Constituția României, republicată.
   2. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ,cu modificările şi completările ulterioare.
   3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
   4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
   5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de metodologie de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordulu-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
   6. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

   Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 06.02.2018 ora 10:00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, Interviul va avea loc în data de 09.02.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 05.01.2018 - 25.01.2018, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, camera 114., astfel: luni - joi: 8:30 - 15:30; vineri: 8:30 - 12:30.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv. Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500 , persoană de contact Tintea Alexandra Maria - consilier asistent, e-mail: alexandra.tintea@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip).
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae).
3. Copia actului de identitate.
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări.
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
6. Cazierul judiciar.
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

   Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.


   ATRIBUȚII

I. SERVICIUL INVESTIȚII ȘI PROCEDURI ACHIZIȚII PUBLICE

A. CONSILIER SUPERIOR

1. Participa la intocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobarii consiliului local, in domeniul investitiilor si reparatiilor de drumuri, pasaje, etc.
2. Participa la intocmirea rapoartelor privind promovarea investitiilor, avand la baza documentatiile tehnice verificate si predate de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, in vederea aprobarii de catre consiliul local a indicatorilor tehnico-economici. 
3. Intocmeste, pe baza referatelor de necesitate si a rapoartelor privind indicatorii tehnico-economici aprobati prin hotarari ale consiliului local, lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, si supune aprobarii consiliului local.
4. Participa la introducerea in Lista de investitii a obiectivelor, pentru care consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici.
5. Asigura inregistrarea contractelor si evidenta acestora.
6. Centralizeaza certificatele constatatoare, intocmite de Directiile/Serviciile din cadrul Primariei Sibiu in vederea publicarii pe SEAP a acestora si tine evidenta certificatelor constatatoare, conform Legii nr. 98/2016.
9. Analizează şi propune angajarea cheltuielilor de investiţii în concordanţă cu resursele anuale alocate.
10. Gestionează programul informatic SAP aplicat în vederea urmăririi derulării obiectivelor de investiţii conform celor dezvoltate mai jos:  

     - estimează cheltuielile anuale pentru fiecare contract aflat în derulare.
     - efectuează popularea cu date a programului SAP pentru toate achiziţiile care se desfăşoară, în vederea angajării cheltuielilor din Lista de investiţii pe anul în curs.
     - ţine evidenţa la zi a tuturor operaţiunilor legate de derularea investiţiilor, cu privire la desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice şi înregistrarea facturilor, în vederea obţinerii cu operativitate a situaţiilor solicitate.
     - întocmeşte rapoartele solicitate, cu privire la situaţia realizării obiectivelor din lista de investiţii.

11. În sistemul informatic integrat execută următoarele operaţiuni : 

     - în cadrul titlului Program investiţii : creare program de investiţii, actualizare, listare, planificare, bugetare, distribuţie buget investiţie pe proiecte, urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie.
     - în cadrul titlului Proiecte de investiţii : creare proiecte, alocare proiecte la obiectiv de investiţie, urmărire cheltuieli pe proiecte, creare mijloace fixe în curs.
     - în cadrul titlului Contract de investiţii : creare/actualizare contract, creare/modificare furnizor, urmărire contracte.
     - în cadrul titlului Comanda de achiziţie : creare/modificare comanda de achiziţie, listare comanda de achiziţie, creare/modificare furnizor.
     - în cadrul titlului Preverificare facturi pe contract : creare/modificare preverificări, listare preverificări.
     - în cadrul titlului Decontare periodică cheltuieli : decontare periodică a cheltuielilor pe mijloace fixe în curs.

12. În cadrul temei Urmărire contracte investiţii urmăreşte stabilirea legăturii între lucrările desenate pe hartă şi lista contracte de investiţii SAP. Face editări în: lista obiective investiţii, fişa obiecte investiţii, lista contracte de investiţii din SAP.
13. Intocmeste si prezinta rapoarte cu situatia investitiilor pentru diverse institutii de stat.
14. Urmareste respectarea clauzelor contractuale, pentru obiectivele de investitii, din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor contractuale.
15. Elaboreaza materialele de informare catre Consiliul Local si intocmeste referate pentru emiterea dispozitiilor primarului.
16. Asigura si participa la desfasurarea achizitiilor directe, conform legislatiei in vigoare, inclusiv evidenta acestora in Programul anual al achizitiilor publice.
17. Asigura si participa la intocmirea contractelor de achizitii publice.
18. Asigura si participa la arhivarea documentelor Directiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.
19. Intocmeste rapoartele si propunerile pentru emiterea dispozitiilor primarului.
20. Asigura rezolvarea corespondentei, ce-i este repartizata, in conformitate cu legislatia in vigoare.
21. Raspunde de informatiile si indrumarile pe care le transmite conducerii si superiorului ierarhic. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile pe care le elaboreaza.
22. Se informează şi studiază în permanenţă legislaţia în vigoare pentru domeniul in care isi desfasoara activitatea, fiind direct responsabil de aplicarea corecta a acesteia.
23. Intocmeste rapoarte privind contractele de achizitie publica atribuite lunar, trimestrial, semestrial, anual.
23. Raspunde de indeplinirea atributiilor pentru incadrarea in termenele limita si indeplinirea obiectivelor.
24. Colaboreaza in exercitarea atributiilor de serviciu, atat cu personalul din cadrul compartimentului functional din care face parte, cat si cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului precum si cu institutiile si serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
25. Respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la sanatatea si securitatea in munca.
26. Utilizeaza programele informatice SEAP si SAP.
27. Folosește timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităti care nu sunt cuprinse în atribuțiile si îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șeful ierarhic.
29. Indeplineste si exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
30. In cadrul proiectelor finantate din imprumutul extern rambursabil contractat de la BERD nr.40338/19.10.2010 asigura in sistemul informatic integrat SAP urmatoarele operatiuni:      

      - în cadrul titlului Program investiţii: creare program de investiţii, actualizare, listare, planificare, bugetare, distribuţie buget investiţie pe proiecte, urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie.
      - în cadrul titlului Proiecte de investiţii : creare proiecte, alocare proiecte la obiectiv de investiţie, urmărire cheltuieli pe proiecte, creare mijloace fixe în curs.
      - în cadrul titlului Contract de investiţii: creare/actualizare contract, creare/modificare furnizor, urmărire contracte.
      - în cadrul titlului Comanda de achiziţie: creare/modificare comanda de achiziţie, listare comanda de achiziţie, creare/modificare furnizor.
      - în cadrul titlului  Preverificare facturi pe contract: creare/modificare preverificări, listare preverificări.II. BIROU ACHIZIȚII DIRECTE

A. ȘEF BIROU

1. Asigură conducerea Biroului achizitii directe şi răspunde de buna funcţionare a acestuia, reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
2. Coordonează şi conduce activitatea Biroului achizitii directe şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin Biroului, repartizează sarcinile de serviciu pentru personalului din subordine;
3. Organizeaza, coordoneaza si verifica buna functionare a activitatilor specifice Biroului achizitii directe.
4. Colaboreaza cu celelalte servicii pentru intocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobarii consiliului local.
5. Participa la intocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobarii consiliului local, in domeniul investitiilor si reparatiilor de drumuri, pasaje, etc.
6. Participa la intocmirea rapoartelor privind promovarea investitiilor, avand la baza documentatiile tehnice verificate si predate de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, in vederea aprobarii de catre consiliul local a indicatorilor tehnico-economici. 
7. Participa la intocmirea, pe baza referatelor de necesitate si a rapoartelor privind indicatorii tehnico-economici aprobati prin hotarari ale consiliului local, lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, si supune aprobarii consiliului local.
8. Asigura, urmareste si verifica introducerea in Lista de investitii a obiectivelor, pentru care consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici.
9. Elaboreaza materialele de informare catre Consiliul Local si intocmeste referate pentru emiterea dispozitiilor primarului.
10. Participa la intocmirea Strategiei anuale a achizitiilor publice, pe baza referatelor de necesitate intocmite si aprobate de catre ordonatorul de credite si transmise Directiei Investitii de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, precum si pe baza listei de investitii aprobate.
11. Participa la intocmirea Programului anual al achizitiilor publice, ca parte integranta din Strategia anuala de achizitii publice.
12. Asigura aprobarea de catre ordonatorul de credite a Strategiei anuala de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice.
13. Asigura, urmareste si verifica permanent actualizarea Strategiei anuala de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice, ori de cate ori este necesar.
14. Asigura, urmareste si verifica publicarea Programului anual de achizitii publice pe SEAP, in conformitate cu prevederile legale.
15. Asigura si participa la desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare. 
16. Intocmeste documentatiile de atribuire si asigura publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare, de atribuire, inclusiv comunicari, anunturi publicitare).
17. Asigura si participa la desfasurarea achizitiilor directe, conform legislatiei in vigoare.
18. Asigura si participa la intocmirea contractelor de achizitii publice.
19. Asigura si participa la arhivarea documentelor Directiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.
20. Asigura, urmareste si verifica evidenta achizitiilor directe.
21. Intocmeste rapoartele si propunerile pentru emiterea dispozitiilor primarului.
22. Asigura rezolvarea corespondentei, ce-I este repartizata, in conformitate cu legislatia in vigoare.
23. Raspunde de informatiile si indrumarile pe care le transmite conducerii si superiorului ierarhic. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile ce le elaboreaza.
24. Se informează şi studiază în permanenţă legislaţia în vigoare pentru domeniul in care isi desfasoara activitatea, fiind direct responsabil de aplicarea corecta a acesteia.
25. Intocmeste rapoarte privind contractele de achizitie publica atribuite lunar, trimestrial, semestrial, anual.
26. Pune la dispozitia ANAP si  CNSC toate documentele solicitate, pentru desfasurarea in bune conditii a procedurilor de achizitie publica.
27. Utilizeaza programele informatice SEAP si SAP.
28. Raspunde de organizarea activitatii si indeplinirea atributiilor pentru incadrarea in termenele limita si indeplinirea obiectivelor.
29. Propune structura organizatorica si numarul de personal din cadrul Biroului achizitii directe, atributiile de serviciu si fisa postului acestuia.
30. Intocmeste fisa postului pentru personalul din cadrul Biroului achizitii directe, aflat in subordine, si o actualizeaza ori de cate ori situatia de fapt si reglementarile legale impun acest lucru.
31. Urmareste prezenta zilnica, conform programului de lucru, a personalului din subordine si aplica sau propune, dupa caz, masuri in cazul absentelor nejustificate sau a altor abateri de la disciplina in munca.
32. Colaboreaza in exercitarea atributiilor de serviciu, atat cu personalul din cadrul compartimentului functional din care face parte, cat si cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului precum si cu institutiile si serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
33. Respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la sanatatea si securitatea in munca.

B. CONSILIER SUPERIOR

1. Participa la intocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobarii consiliului local, in domeniul investitiilor si reparatiilor de drumuri, pasaje, etc.
2. Participa la intocmirea rapoartelor privind promovarea investitiilor, avand la baza documentatiile tehnice verificate si predate de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, in vederea aprobarii de catre consiliul local a indicatorilor tehnico-economici. 
3. Intocmeste, pe baza referatelor de necesitate si a rapoartelor privind indicatorii tehnico-economici aprobati prin hotarari ale consiliului local, lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, si supune aprobarii consiliului local.
4. Participa la introducerea in Lista de investitii a obiectivelor, pentru care consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici.
5. Elaboreaza materialele de informare catre Consiliul Local si intocmeste referate pentru emiterea dispozitiilor primarului.
6. Intocmeste Strategia anuala de achizitii publice, pe baza referatelor de necesitate intocmite si aprobate de catre ordonatorul de credite si transmise Directiei Investitii de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, precum si pe baza listei de investitii aprobate.
7. Intocmeste Programul anual de achizitii publice, ca parte integranta din Strategia anuala de achizitii publice.
8. Asigura aprobarea de catre ordonatorul de credite a Strategiei anuala de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice.
9. Urmareste si efectueaza permanent actualizarea Strategiei anuala de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice, ori de cate ori este necesar.
10. Asigura publicarea Programului anual de achizitii publice pe SEAP.
11. Intocmeste referatele de numire a comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, in vederea emiterii dispozitiei primarului.
12. Asigura publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare, de atribuire, inclusiv comunicari).
13. Asigura si participa la desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare.
14. Asigura si participa la desfasurarea achizitiilor directe, conform legislatiei in vigoare.
15. Asigura si participa la intocmirea contractelor de achizitii publice.
16. Asigura si participa la arhivarea documentelor Directiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.
17.Intocmeste referate de necesitate, strategia de contractare si intocmeste documentatiile de atribuire sau documentatiile descriptive necesare demararii procedurilor de achizitii publice.
18. Intocmeste rapoartele si propunerile pentru emiterea dispozitiilor primarului.
19. Asigura rezolvarea corespondentei, ce-I este repartizata, in conformitate cu legislatia in vigoare.
20. Raspunde de informatiile si indrumarile pe care le transmite conducerii si superiorului ierarhic. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile ce le elaboreaza.
21. Se informează şi studiază în permanenţă legislaţia în vigoare pentru domeniul in care isi desfasoara activitatea, fiind direct responsabil de aplicarea corecta a acesteia.
22. Intocmeste rapoarte privind contractele de achizitie publica atribuite lunar, trimestrial, semestrial, anual.
23. Raspunde de indeplinirea atributiilor pentru incadrarea in termenele limita si indeplinirea obiectivelor.
24. Pune la dispozitia ANAP si  CNSC toate documentele solicitate, pentru desfasurarea in bune conditii a procedurilor de achizitie publica.
25. Colaboreaza in exercitarea atributiilor de serviciu, atat cu personalul din cadrul compartimentului functional din care face parte, cat si cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului precum si cu institutiile si serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
26. Respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la sanatatea si securitatea in munca.
27. Utilizeaza programele informatice SEAP si SAP.
28. Acordă sprijin șefului de serviciu/birou/director, în identificarea obiectivelor și a riscurilor.
29. In procesul de identificare a riscurilor, in calitate de responsabili de gestionare a riscurilor are sarcina de a identifica și colecta amenințările și vulnerabilitatile prezente în cadrul activitațiilor curente ale direcției/serviciului/biroului care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude.
30. Evalueaza riscurile prin masurarea probabilității de apariție și a impactului asupra activitățiilor din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează;  ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc.
31. Sprijină conducătorul direcției/serviciului/biroului unde își desfășoară activitatea în stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței de risc aprobate și să asigure delegarea responsabilităților a acestora către cele mai potrivite niveluri decizionale.
32. Sprijină conducătorul direcției/serviciului/biroului unde își desfășoară activitatea cu privire la idetificarea măsurilor de control care se propun spre aprobarea în cadrul ședinței echipei de gestionare a riscurilor.
33. Colaborează cu biroul integritate și control intern managerial în vederea comunicării acestora rapoartelor cu privire la identificarea riscurilor, a revizuirii și strategiilor privind riscurile.
34. Completează și comunică registrul riscurilor secretarului echipei de gestionare a riscurilor, completat după modelul  prevazut la Anexa 2A din Ordin 400/2015.
35. La solicitarea biroului de integritate și control intern managerial, întocmeste și trimite spre aprobare șefului de serviciu, membru în cadrul echipei de gestionare a riscurilor, rapoarte anuale pentru actualizarea planului de implementare a măsurilor de control la nivelul direcției/serviciului/biroului unde își desfășoară activitatea.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: