Print Friendly and PDF

Direcția Economică: Birou Buget

1 post - Consilier superior

Secţiunea: angajari back
05.02.2018

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SIBIU, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal, nr. 2 - anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

la Birou Buget :

 -->   1 post - Consilier superior 

Condiţii:  
   •
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe: științe economice 
   • Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani
   • Cunoștințe operare calculator – nivel mediu

Bibilografie:

  1. Constituția României
  2. Legea 215/2001
- privind  administraţia publica  locala,republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ,cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea ,lichidarea ,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice ,precum şi organizarea ,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 07.03.2018 ora 10.00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, Interviul va avea loc în data de 13.03.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune în perioada 05.02.2018 – 24.02.2018, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2., camera 114, astfel: luni – joi : 8.30 -15.30; vineri : 8.30 - 12.30.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv. Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500, persoană de contact Tintea Alexandra Maria - consilier asistent, e-mail: alexandra.tintea@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.

 

                  DOSARUL DE CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip)
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae)
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
6. Cazierul judiciar
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.


ATRIBUŢIILE POSTULUI:

  1. Verifică deconturile şi documentele care au stat la baza întocmirii deconturilor, întocmeşte nota de constatare pentru acordarea subvenţiei la SC TURSIB SA.
  2. Ţine evidenţa şi urmăreşte cererile de deschideri de credite efectuate de către servicii publice conform  legislaţiei  în vigoare şi comunicate de către aceştia Biroului Buget.
  3. Întocmeşte notele de constatare pentru acordarea subvenţiei la energia termică pentru populaţie.
  4. Întocmeşte raportările cerute de Legea 143/1999 privind ajutorul de stat.
  5. Întocmeşte situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate. Introduce informaţiile în sistemul informatic furnizat de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
  6. Conduce registrul operaţiunilor supuse vizei CFPP încondiţiile OG 119/1999 modificată şi OMF 923/2014, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu. Aplică viza de control financiar preventiv propriu pe toate documentele conform OMF 923/2014.
  7. Gestionează problemele intervenite pe parcursul utilizării programului informatic integrat SAP. Urmăreşte împreună cu persoanele din cadrul serviciului rezolvarea acestora.
  8. Participă la  fundamentarea şi  întocmirea anuală, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului local al municipiului Sibiu, asigură prezentarea tuturor documentelor necesare primarului şi Consiliului local în vederea aprobării bugetului anual; antrenează toate serviciile publice şi instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului şi adoptarea bugetului.
  9. Arhivează documentele pe care le gestionează şi documente comune la solicitarea şefului ierarhic superior.
10. Participă la întocmirea dării de seamă trimestriale şi anuale.
11. Participă la inventarierea patrimoniului, urmărind confruntarea  datelor din evidenţa contabilă scriptică, cu rezultatul inventarierii faptice.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: