Print Friendly and PDF

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consilier superior - 1 post

Secţiunea: angajari back
05.04.2018

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR  DE EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU -  ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTORULUI POST:

CONSILIER SUPERIOR, clasa I, în cadrul Serviciului Stare Civilă

1. Nivelul postului: - funcţie publică de execuţie vacantă
2. Condiţii pentru ocuparea postului:
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea drept sau administrație publică;
            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;
            - cunoștințe medii de operare pe calculator.      

 

--> Proba eliminatorie pe computer va avea loc în data de 07.05.2018, ora 9:00 la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Mun.Sibiu, B-dul. Victoriei, nr.1-3, cam. E 75;
     - Vizualizare Proceduri Probă Suplimentară.
--> Proba scrisă va avea loc în data de 07.05.2018, ora 12:00 la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Mun.Sibiu, B-dul. Victoriei, nr.1-3;
--> Interviul va avea loc în data de 10.05.2018, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Mun.Sibiu, B-dul. Victoriei, nr.1-3.  

3. Bibliografia la concursul de recrutare pentru postul de Consilier superior din cadrul Serviciului Stare Civilă:

    1. Constituția României;
    2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările   ulterioare;
    4. Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu  modificările şi completările ulterioare;
    6. HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificările și completările ulterioare;
    7. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români,  cu modificările şi completările ulterioare;
    8. H.G. nr. 1.375 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificările și completările ulterioare;
    9. O.G.nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu  modificările şi completările ulterioare;
  10. Legea nr.21/1991 privind cetăţenia română, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  modificările şi completările ulterioare;

4. Dosarul de concurs va cuprinde:

   1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip).
   2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae).
   3. Copia actului de identitate;
   4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
   5. Copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
   6. Cazierul judiciar;
   7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
   8. Recomandare de la ultimul loc de muncă, opțional;
   9. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

   Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs.

5. Dosarul de concurs se va depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei de pe B-dul. Victoriei nr.1-3, cam. E 87. Persoană de contact: Fleacă Camelia - Consilier juridic SPCEP - secretarul comisiei de concurs.

6. Selecția dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarului.

Relaţii se pot obţine la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3, tel. 0269/208998 sau pe pagina de Internet www.sibiu.ro


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: