Print Friendly and PDF

Direcția Fiscală Locală Sibiu

I. Inspector superior - Serviciul Executare Silită Persoane Fizice - 1 post (concurs de promovare)
II. Inspector superior - Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice - 1 post (concurs de promovare)

Secţiunea: angajari back
10.05.2018

DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU - organizează concurs de promovare în grad imediat superior celui deţinut al funcţilor publice enunţate mai jos :

I. Serviciul Executare Silită Persoane Fizice: 1 funcţie de inspector, gradul profesional superior

II. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice: 1 funcţie de inspector, gradul profesional superior

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
   a)
să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
   b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
   c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Bibliografie propusă:      

   1. LEGEA  nr. 227/2015 - privind codul fiscal, titlul IX, cu modificările ulterioare;
   2. H.G. nr. 1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX;
   3. LEGEA  nr. 207/2015 - privind codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare;
   4. O.G. nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
   5. LEGEA nr. 188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   6. LEGEA nr. 7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată;
   7. Constituția României, republicată;


Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam M08, astfel:
    - proba scrisă în data de 12.06.2018, ora 10:00;
    - interviul în data de 15.06.2018, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 10.05.- 29.05.2018, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam M08, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice, astfel: luni - joi : 8:00 – 16:00; vineri : 8:00 - 13:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice, telefon nr. 0269/208934, persoană de contact Tomuță Adela, inspector superior, e-mail  adela.tomuta@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.

DOSARUL DE CONCURS :

    1. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează şi a treptei de salarizare;
    2. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţele profesionale individuale din ultimii 2 ani;
    3. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

I. ATRIBUŢIILE POSTULUI – inspector superior Serviciul Executare Silită Persoane Fizice: 

 1. Răspunde de încasarea tuturor sumelor datorate bugetului municipiului Sibiu, pentru sectorul atribuit.
 2. Răpunde de depunerea la caseria instituţiei a tuturor sumelor încasate, operaţiune care se efectuează zilnic.
 3. Răspunde de gestionarea chitanţierului pe care îl primeşte de la magazia instituţiei.
 4. Răspunde de transmiterea confirmărilor de primire a debitelor, organelor emitente, pentru sectorul atribuit.
 5. Îndeplineşte formalităţile de arhivare şi păstrare a tuturor documentelor referitoare la activitatea pe care o desfăşoară.
 6. Răspunde de întocmirea şi expedierea somaţiilor conform Legii nr. 207/2015 republicată, pentru sumele debitate şi urmăreşte plata datoriilor la termenele legale pentru sectorul atribuit.
 7. Răspunde de încasarea dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere pentru sectorul atribuit.
 8. Întocmeşte şi prezintă datele, respectiv informaţiile şi situaţiile solicitate de către organele de control: Curtea de Conturi, Compartiment Audit, pentru sectorul de care răspunde.
 9. Întocmeşte dosarele de insolvabilitate pentru debitorii aflaţi în această situaţie, verifică periodic starea acestora pentru sectorul de care răspunde; îndeplineşte formalităţile de trecere în evidenţă separată a debitorilor insolvabili şi  scoatere definitivă din evidenţe a acestora atunci când este cazul, conform actelor normative în vigoare.
10. Îndeplineşte toate formalităţile şi procedurile de instituire a sechestrelor asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând debitorilor din sectorul de care răspunde şi se ocupă de valorificarea acestor bunuri pentru recuperarea creanţelor.
11. Răspunde de întocmirea formalităţilor pentru executarea silită a debitorilor răi platnici, după expirarea termenelor de plată, conform Legii nr. 207/2015 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din sectorul atribuit.
12. Anexează documentele, actele, adresele emise, popririle, chitanţele la dosarul fiscal al debitorului, în vedrea arhivării.
13. Sesizează de câte ori este cazul, şeful de serviciu despre cazurile de evaziune fiscală constatate.
14. Răspunde de primirea directă a cererilor și emiterea certificatelor fiscale în condițiile legii.
15. Se preocupă de însuşirea legislaţiei specifice şi de perfecţionarea pregătirii profesionale.
16. Răspunde de executarea la termen a lucrărilor repartizate.
17. Răspunde de utilizarea eficientă şi păstrarea în condiţii optime a echipamentelor din dotare.
18. Cunoaşte şi respectă circuitul documentelor.
19. Răspunde de păstrarea confidenţialităţii, conform legii , a informaţiilor fiscale deţinute.
20. Întocmeşte informări privind activitatea desfaşurată , conform atribuţiilor şi cerinţelor.
21. Este obligat să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu art. 22 şi art. 23 alin. 1 lit. a), c), d), e), f), g), h), i) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.
22. Are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte, cât şi cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;
23. Este obligat să cunoască şi să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, a Normelor de Protecţia Muncii, a Normelor de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, a Regulamentului de organizare şi funcţionare, manualul procedurilor şi alte norme interne.
24. Atributiile şi sarcinile sunt obligatorii pentru titularul postului.
25. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, decizii ale directorului executiv sau ale şefilor ierarhici superiori.
26. Să vizualizeze periodic și să ia la cunoștință de conținutul “Bibliotecii Virtuale ” care cuprinde R.O.I, R.O.F, proceduri, registrul riscurilor și altele.

II. ATRIBUŢIILE POSTULUI – inspector superior Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice:

1. Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
 - Verificarea documentelor din dosarul fiscal al contribuabilului, preluarea acestora în vederea declarării;
 - Îndrumare şi consultanţă acordată agenţilor economici în vederea întocmirii dosarului fiscal, implicit a declaraţiilor de impozite şi taxe;
 - Analiza şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare a cererilor repartizate;
 - Operarea declaraţiilor şi a tuturor datelor ce se impun în vederea calculului corect a impozitului sau taxei;
 - Verifică corectitudinea datelor introduse şi a rezultatelor obţinute;
 - Listează rapoarte pentru certificarea datelor introduse şi a rezultatelor obţinute;
 - Listează raportul de activitate zilnică, pe care îl confruntă cu dosarele fiscale, respectiv cu documentele care au stat la baza operării;
 - Aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege.
2. Constatarea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accsesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local.
 - Verifică dosarele fiscale repartizate pe listă-conţinut, raport, calcul – şi gestionează aceste dosare;
 - Soluţionează toate cererile şi declaraţiile repartizate în termenul legal.
 - Constată realitatea şi veridicitatea datelor din documentele / declaraţiile depuse de contribuabil comparativ cu informaţiile existente în aplicaţia informatică, sau documentele existente la dosarul fiscal;
 - Constată şi stabileşte descărcarea plăţilor, analizează suprasolvirile şi operează compensările şi restituirile.
 - Constată şi întrerupe termenul de prescripţie conform prevederilor legale;
 - Modifică datele din aplicaţia informatică în conformitate cu documentele primite de la contribuabil;
 - Verifică şi certifică rezultatele datelor introduse în aplicaţia informatică;
3. Inspecţia fiscală a impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local.
 - Controlul realităţii declaraţiilor în teren, constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului, analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale;
 -  Desfăşoară activităţi de control conform planificări, cu emiterea în termenul legal al avizelor de inspecţie fiscală;
 - Întocmeşte raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale – note de constatare, procese-verbale de control sau de constatare a contravenţiilor;
 - Operează datele constatate sau modifică datele conform decizie de impunere rezultate în urma inspecției fiscale în aplicația informatică;
 - Verifică rezultatul operării datelor conform actului de constatare întocmit;
 - Instrumentează dosarul în vederea soluţionării contestaţiilor la actul de control;
 - Întocmeşte titlul de creanță.
4. Urmărirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local.
 - Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor conform deciziei de impunere şi declaraţiilor de înregistrare fiscală (titluri de creanţă);
 - Urmărirea şi încasarea redevenţelor rezultate din contractele de concesiune.
 - Identifică în teren contribuabilii rău platnici şi face demersuri pentru încasarea obligaţiilor fiscale ale acestora;
 -  Înştiinţează contribuabilul la sfârșitul anului, prin extrasele de cont, cu privire la situația fiscală;

SARCINI COMUNE:
- Emite certificate fiscale şi verifică îndeplinirea condiţiilor pentru emitere.
- Înregistrează şi vizează cererile, deconturile, biletele şi abonamentele de intrare la spectacole;
- Gestionează şi arhivează toate documentele fiscale;
- Operează radierile mijloacelor de transport;
- Se preocupă de însuşirea legislaţiei specifice şi de perfecţionarea pregătirii profesionale;
- Răspunde de executarea la termen a lucrărilor repartizate;
- Răspunde de utilizarea eficientă şi păstrarea în condiţii optime a echipamentelor din dotare;
- Cunoaşte şi respectă circuitul documentelor;
- Răspunde de păstrarea confidenţialităţii, conform legii, a informaţiilor fiscale deţinute;
- Întocmeşte informări privind activitatea desfăşurată, conform atribuţiilor şi cerinţelor, referate şi proiecte de H.C.L.
- Îndeplineşte activitatea de relaţii cu publicul cu profesionalism; 
- Este obligat să cunoască şi să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, Normele de Protecţia Muncii, Normele de Prevenirea Stingerea Incendiilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi alte norme interne; 
- Atribuţiile şi sarcinile sunt obligatorii pentru titularul postului.
- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, decizii ale directorului executiv sau ale şefilor ierarhici superiori.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: