Print Friendly and PDF

AJUTORUL SOCIAL

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentaţia necesară:
(acte necesare pentru solicitant şi pentru membrii familiei)
1. Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile
2. Acte doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopii)
3. Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
4. Certificat de naştere pentru persoanele în vârsta de până la 14 ani
5. Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate
6. Acte doveditoare:
7. Salariul şi alte drepturi salariale
8. Pensii
9. Alte drepturi de asigurări sociale
10. Indemnizaţii cu caracter permanent
11. Burse
12. Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din:
- vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale
13. Alte surse de venit obţinute din:
- creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse
14. Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru ocuparea forţei de munca care să ateste faptul că persoanele apte de munca care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat său persoană autorizată să desfăşoare o activitate independenta sunt luate în evidentă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională.

Reglementare:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, H.G. nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001.

SERVICII SOCIALE PRIMARE
Reglementare:
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare
- Identificarea nevoii sociale individuale şi familiale
- Informare drepturi şi obligaţii
- Consiliere socială şi juridică

Relaţii la tel. 0269/208933

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism