Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 28.09.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 22, şedinţa fiind legal constituită.

Absent este dl. consilier Helmut Paul Niedermaier.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 324/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public str. Islazului în zona de blocuri", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 325/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Dorobanților" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 326/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Neppendorf" - faza DALI, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 327/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Granitului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 328/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Lăcătușilor" - faza DALI, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 329/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Macazului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 330/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Macului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 331/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Mozaicului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 332/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Poiana Sibiului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 333/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Varului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 334/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Viilor' - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 335/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Zăvoi tronson II" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 336/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Bradului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 337/2017 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare spațiu pentru computer tomograf" la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 338/2017 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui culoar exterior de trecere prin care se asigură realizarea circuitelor funcționale între Blocul Operator, Secția ATI, Secția de Ortopedie, Secția Clinică de Chirurgie, CPU și Ambulatoriu Integrat - locația din str. Gheorghe Barițiu nr. 1-3", la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 339/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 340/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reconfigurare acces Poarta 1" la Serviciul Public Administrare Cimitir, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 341/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. nr. 342/2017 privind aprobarea modificării Programului minimal pentru anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr. 116/2017 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 343/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel nr. 6, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 344/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta: Liceului Teoretic "Constantin Noica" situat administrativ în Sibiu, str. Oștirii, nr. 5, Școlii Gimnaziale nr .25 situată administrativ în Sibiu, str. Sibiel nr. 6, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 345/2017 privind confirmarea pentru anul școlar 2017/2018 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 346/2017 privind modificarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 347/2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 348/2017 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 349/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 350/2017 privind completarea "Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului în Municipiul Sibiu" aprobat prin HCL nr. 266/2015, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 351/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Modificare PUZ - Zonă de dezvoltare Ansamblu rezidențial - aprobat cu HCL nr. 153/2016 - Comasare parcele. Construire locuințe și servicii, în Sibiu, Calea Șurii Mici Investitor: SC S.M.Art Proiect SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 352/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire clădire de birouri S+P+3E+ER (cu spații comerciale la parter și garaj subteran), în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 46A. Beneficiari: OPREAN IOAN  ȘI OPREAN MONICA MARIA, cu 21 pentru și o abținere (dl. consilier Virgil Popa). 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 353/2017 privind modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 354/2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren pentru construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa (lot 49), cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 355/2017 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor bunuri aflate în patrimoniul Municipiului Sibiu şi în concesiunea S.C. Pieţe Sibiu S.A., precum şi actualizarea Anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Pieţe Sibiu SA, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 356/2017 privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Botticelli, nr. 2 în favoarea d-lui Costache Remus Tiberiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 357/2017 privind vânzarea fără licitaţie publică, a  imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr. 2 în favoarea d-lui Murg-Perlmutter Bogdan, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 358/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 359/2017 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 360/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului coproprietatea Statului Român, situat administrativ în loc. Sibiu, str. Nouă, nr. 33, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. nr. 361/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Sibiu, str. Calea Turnișorului  nr. 26A cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 362/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 102 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 97 cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 363/2017 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului identificat cu nr top 5029/7/9/3 proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în cartierul Tineretului, transmis în favoarea d-nei Voica Adina Ana în baza Legii nr. 15 /2003, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 364/2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 290/2017 prin care s-a aprobat nota conceptuală inițială pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național - Centru Cultural Multifuncțional, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 365/2017 privind completarea art.1 din H.C.L nr. 101/2017, privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 366/2017 privind exercitarea activității de ridicare a autovehiculelor staționate/parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate, și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, pe raza teritorială a municipiului Sibiu, de către Poliția Locală a Mun. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 367/2017 pentru ratificarea Proiectului "Ziua fără mașini" din cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 368/2017 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Sibiu 2017 - 2023, prin aplicarea Legii 121/2014, privind eficiența energetică, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 369/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 370/2017 privind stabilirea indicatorilor de performanță ai Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare pe anul 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 371/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2017, cu 21 pentru şi o abţinere (d-na consilier Simtion Claudia Mery).


Şedinţa se încheie la ora 14:20.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.

      
                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                    Vasile-Tiberiu Mitrea                                                                        Dorin Ilie Nistor


Minuta ședinței ordinare din data de 28.09.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: