Primaria SibiuMINUTA ședinței ordinare din data de 26.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă on-line 22, şedinţa fiind legal constituită.

(Absent: dl.consilier Liviu Cotârlă)

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 84/2020 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii SARS-COV-2, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 85/2020 privind aprobarea actului adițional  la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Papiu Ilarian și aleea de acces spre Grădina Zoologică din municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 86/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 87/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. URBANA S.A, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 88/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. PIEȚE SIBIU S.A, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 89/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparație capitală pod strada Gladiolelor (Maria Tereza)" din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 90/2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.I la HCL nr.305/2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 91/2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 92/2020 privind aprobarea cuantumului unei burse și a numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 93/2020 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 94/2020 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 95/2020 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A., cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 96/2020 privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 97/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Amenajare alee zona D 104-114" - Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 98/2020 privind suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix "Amenajare Parc Skateboard Obor" și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 99/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 100/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 101/2020 privind retragerea din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 102/2020 privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere și linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2 , cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 103/2020 privind actualizarea valorii bunurilor  din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 104/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 50 mp, situat în Sibiu str. Șoseaua Alba Iulia nr. 86,  cu destinația drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 105/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 1458 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 106/2020 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp, identificat în CF 111768 Sibiu, nr. cad 111768, situat în zona Dealul Gușteriței, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 107/2020 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp, identificat în CF 129172 Sibiu, nr. cad 129172, situat în Sibiu, zona str. Zăvoi, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate in Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 109/2020 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu, zona str. Tractorului, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017, cu 21 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Paul-Constantin Mezei).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 110/2020 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activităţi economice cu caracter industrial  în Sibiu, zona str. Ștefan cel Mare FN, aprobată cu HCL nr. 167/29.05.2017, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 111/2020 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activităţi economice cu caracter industrial  în Sibiu, zona str. Turda FN, aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 112/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.C.P. și RLU - Construire locuințe colective și desființare construcții existente, în Sibiu, str. Lungă nr. 4, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 113/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi în Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, F.N., cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 114/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ" cu proiectul "Stații de încărcare electrice", cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 115/2020 privind aprobarea programului minimal anual al Teatrului  Național "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 116/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 117/2020 privind aprobarea statului de funcţii și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 118/2020 privind aprobarea statului de funcţii și a organigramei Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 119/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr.120/2020 privind aprobarea programului minimal aferent anului 2020 al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG", cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 121/2020 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 122/2020 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 123/2020 privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada instituirii stării de urgență cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 124/2020 privind aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 125/2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport - sesiunea 1/2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 126/2020 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Lcal al Municipiului Sibiu nr. 127/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2020, cu 21 voturi pentru şi o abţinere (d-na consilier Bianke Marion-Grecu).

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.


Şedinţa se încheie la ora 14:20.                  Preşedinte de ședință,                                                                       Secretar General,
                  Paul-Constantin Mezei                                                                         Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 26.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE: