Print Friendly and PDF

MINUTA sedintei extraordinare din data de 03.11.2003 a CL al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numarul total de 25 de consilieri sunt prezenti 21.

S-a adoptat Hotararea nr.275/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, la obiectivul: "Reabilitarea retelelor tehnico-edilitare si modernizare strazi Reconstructiei si Mihail Kogalniceanu " cu 20 pentru. o abtinere (dl.cons.Dan Nanu).

S-a adoptat Hotararea nr.276/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, la obiectivul: "Reabilitarea retelelor tehnico-edilitare si modernizare strazi Berariei si Revolutiei " cu 20 pentru. O abtinere (dl.cons.Dan Nanu)

S-a adoptat Hotararea nr.277/2003 privind numirea conducatorului în functia de sef al Serviciului Public administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu în unanimitate.

S-a adoptat Hotararea nr.278/2003 privind modificarea statului de functii si a organigramei Serviciului public Centru Financiar Crese în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.279/2003 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.280/2003 privind scutirea de majorari de întârziere si penalitati pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.281/2003 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor persoanli ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe baza de abonamente lunare, finantate din bugetul local în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.282/2003 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.283/2003 privind modificarea HCL nr.28/2003 si repartizarea în regim de urgenta a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru trei familii cu situatii deosebite în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.284/2003 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu si d-nul Boca Sebastian în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.285/2003 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat în str. Miraslau nr. 18 cu destinatie : constructie locuinta în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.286/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Schimbare destinatie din uscatorie în spatiu comercial str.V. Aurie , la parterul blocului nr.28, Sibiu în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.287/2003 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu , situat în str. Horia nr.13 destinat extinderii locuintei cu 20 pentru, 1 împotriva (dl.cons.Nicolae Rada).

S-a adoptat Hotararea nr.288/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Creare gol si scara de acces la sediu sucursala, str. Scoala de Înot , bl. nr. 2b, sc.B, ap.11, Sibiu - SC AGI ROMÂNIA si concesionarea unei suprafete de teren de 9 mp în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.289/2003 privind privind rectificarea bugetului local si modificarea listelor obiectivelor de investitii pe anul 2003 pentru Primaria Municipiului Sibiu si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu 18 pentru. 3 abtineri (dl.cons.Constantin Trihenea, dna Livia Sava, dl.cons.Dan Nanu).

S-a adoptat Hotararea nr.290/2003 privind asocierea în participatiune dintre municipiul Sibiu si SC " GOLD THAL " SRL Sibiu în vederea construirii si exploatarii unui complex agroalimentar în cv. Valea Aurie în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.291/2003 privind aprobarea organizarii , în Padurea Dumbrava a "Zilelor Recoltei " în perioada 10-12 octombrie 2003 în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.292/2003 privind completarea agendei cultural - sportive pentru anul 2003 în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.293/2003 privind aprobarea încheierii unor conventii de parteneriat cu institutiile publice si organizatii neguvernamentale în vederea promovarii unor proiecte de asitenta sociala în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.294/2003 privind aprobarea Protocolului de predare - primire conducte bransamente gaze naturale si statie reglare sector în Cartier Strand II locuinte A.N.L. Municipiul Sibiu, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu-Primaria Municipiului Sibiu si Distrigaz Nord S.A. Tg. Mures în unanimitate

S-a adoptat Hotararea nr.295/2003 privind aprobarea Protocolului de predare - primire conducte si bransamente gaze naturale la obiectivul de investitii Pasaj rutier superior la capatul X al Statiei Sibiu, linia CF Turnu Rosu-Copsa Mica km 391+990,5, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu-Primaria Municipiului Sibiu si Distrigaz Nord S.A. Tg. Mures în unanimitate

Presedinte,
Marianne Fritzmann

Secretar,
Iordan Nicola

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: