Primaria SibiuPrimarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în ședință ordinară în data de 30.04.2020, ora 14:00

back
24.04.2020


   În temeiul art. 133 alin. 1 și art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 30.04.2020, ora 14:00, pe platforma on-line de tip videoconferință şi propune următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea procedurii de intervenție împotriva extinderii virusului COVID - 19 stabilită prin Dispoziția nr. 698/2020 a Primarului Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform Ordinului nr. 324/27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 - 2024
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare  Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plătii cotizatiei lunare către Asociatia Judeteană de Turism Sibiu pentru anul 2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Monaco FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între cartierul Ștrand și cartierul Turnișor
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între cartierul Ștrand și cartierul Turnișor
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabile  locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija SC Urbana SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020, a imobilelor - terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat în structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, aprobat prin HCL nr. 355/26.09.2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal anual al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție de către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu și închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 319/2019 privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Raport periodic de activitate nr. 26246/08.04.2020 întocmit de Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură pe anul 2019

25. Informare nr. 27917/21.04.2020 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul I al anului 2020

26. Întrebări, interpelări.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
- şedinţa ordinară din data de 30.04.2020 ora 14:00 -

 

1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice