Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 31.08.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
25.08.2017

   În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 31.08.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi propune următoarea ordine de zi :

 


1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 11.09.2017 și prelungirea traseului 1
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Execuție lucrări de împrejmuire și amenajare curte pentru Grădinița Nouă” - Sibiu, str. Hațegului, nr. 8
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3.  Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 24 din anexa nr. 1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, modificată prin HCL nr. 117/2017
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparţinând fondului locativ Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii strada “Atena” unei străzi nou create în  municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1040 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Național Pedagogic “Andrei Șaguna” Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu, nr. 2, jud. Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic A. Șaguna – Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2, Liceului Teoretic “Constantin Noica” – Sibiu, str. Oștirii nr.5, Colegiului Național O. Goga – Sibiu, str. Mitropoliei, nr.34, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” – Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr.65, Colegiului Tehnic Energetic – Sibiu, str. Electricienilor nr. 1
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de producere al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții ”Canalizare pluvială str. Podului Sibiu”
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14.  Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a Lacului lui Binder, proprietatea Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15.  Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor unor obiective din H.G. nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu – Anexa nr.2 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sibiu
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 – Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17.  Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Podului, nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

18.  Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la preluarea temporară din administrarea Administrației Naționale “Apele Române” în administrarea Municipiului Sibiu, a malurilor cursului de apă Cibin, pe tronsonul Turnișor-Gușterița al Municipiului Sibiu, pe o perioadă de 10 ani
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

19.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a imobilului-clădire: Grădinița “Frațiii Grimm” Sibiu aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la acest imobil în perioada 2016-2017
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în cursul anului 2016 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22.  Proiect de hotârâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Alunului, proprietatea privată a Municipiului Sibiu
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

23.  Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 422/2016 privind aprobarea Raportului de evaluare și a contractului având ca obiect “Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu”
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire locuință și garaj, Sibiu, str. Granitului FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 137/2016 pentru inițierea demersurilor de actualizare a PUG Sibiu aprobat cu HCL nr.165/2011
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru participarea la Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi  fundaţiilor în baza Legii nr.34/1998
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ratificării Acordului pentru desemnarea AJTS-ului ca entitate de organizare și implementare a programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30.  Informare nr. 63.450/07.08.2017 a Direcției Economice privind misiunea de audit efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2017 la UAT Municipiul Sibiu

31.  Întrebări, interpelări

Ordine de Zi Suplimentară
- şedinţa ordinară din data de 31.08.2017  -

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: