Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 20.12.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
14.12.2017

   În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 20.12.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe din sediul Primăriei situat în P-ța Mică nr. 25  şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 210/2001
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
  - inițiator Comisia socială

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate
  - inițiator Comisia socială

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statului de funcții, a organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Canalizare pluvială strada Podului Sibiu", faza SF și aprobarea asigurării finanțării investiției defalcat din bugetul local și bugetul de stat
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Documentație tehnică Reabilitare acoperiș imobil str. Patrioților nr. 2"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Dealului nr. 4, în care funcționează Colegiul Tehnic "Cibinium" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 1050 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel, nr. 6
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 21, ap.1, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 2 Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand, nr. 4
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Șurii Mici nr. 44
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a 15 spații-terenuri, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafață de 1 mp fiecare, pe care vor fi amplasate automate de parcare stradale
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2018, a imobilului-teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2018, a imobilelor-terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație publică, valabil pentru anul 2018, în vederea vânzării unor imobile-terenuri pentru construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 520 mp, situate în Sibiu, str. Calea Șurii Mici, cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a imobilului-teren de construcții situat în Sibiu, str. Orhideelor nr. 17, în favoarea d-lui Lukacs Ioan Sorin
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea temporară din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare R.A. în administrarea Municipiului Sibiu a terenului pe care se află amplasat canalul colector Cc 73, în vederea realizării unei investiții de utilitate publică, cu revenirea canalului colector în administrarea A.N.I.F. după finalizarea lucrărilor de investiții
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 119/2017 privind impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului nr. 77003/25.09.2017, pentru documentaţia de urbanism "PUZCP Dezvoltare zonă comercială și spații publice cu utilizările admise ale zonei", în Sibiu, str. Berăriei, nr. 4, str. Radu Stanca, nr. 1
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - Construire locuințe, în Sibiu, str. E.A. Bieltz  nr. 89
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Amenajare de noi spații medicale și administrative în pod - corp A, Secția de Ortopedie", în Sibiu str. Gh. Baritiu nr. 1-3
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Amenajare curte - Secția de Boli infecțioase" în Sibiu, str. Transilvaniei nr. 2-4
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Întrebări. interpelări.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: