Print Friendly and PDF

Primăria Municipiului Sibiu informează cetățenii municipiului Sibiu cu privire la drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din

Secţiunea: anunturi back
27.04.2018


   În conformitate cu prevederile legislației din domeniul silvic din ultimii ani, s-a urmărit includerea sub pază a tuturor suprafețelor de fond forestier și implicit diminuarea/eliminarea fenomenului infracțional la care acestea sunt supuse.
Conform prevederilor art. 2, alin. (2), lit. d) din Legea 46/2008 - Codul Silvic, republicată, modificată prin Legea 175/2017, terenurile acoperite cu pășuni împădurite cu consistența mai mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră sunt considerate păduri.
   Aceste terenuri, în baza art. 23, alin. (1) și (2), din Legea 46/2008 - Codul Silvic, republicată, modificată prin Legea 175/2017, devin fond forestier național și dobândesc destinație forestieră prin includerea în amenajamentul silvic.
   Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toți proprietarii sau deținătorii de fond forestier. Gospodărirea pădurilor se face în baza amenajamentelor silvice, a căror întocmire este obligatorie pentru proprietăți mai mari de 10 ha.
   Prin respectarea îndatoririlor prezentate mai sus, decurg următoarele drepturi și beneficii pe care le au proprietarii de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național:

  •    - Se asigură de la bugetul de stat plata serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier a căror suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha, aceștia beneficiind astfel de servicii gratuite (art.4, Anexa 1, din HG 864/2016; art.97, alin. (1), lit. a), din Legea 46/2008).
  •    - Proprietarul poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului, dacă are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5mc/an (art. 20, alin. (3), din Legea 46/2008).
  •    - Pentru suprafața de maximum 10 ha/proprietate, cheltuielile privind elaborarea amenajamentelor silvice se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică (art. 21, alin. (4), din Legea 46/2008).
  •    - Proprietarul de fond forestier a cărui proprietate este de peste 10 ha, dar mai mică de 100 ha, poate solicita amenajarea acestuia printr-un addendum la un amenajament silvic în vigoare, cu acordul deținătorului acestuia. Astfel, în cazul în care se întocmește amenajament silvic, volumul de masă lemnoasă posibil de recoltat poate depăși 5 mc/an/ha, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului (art. 21, alin. (2^3), din Legea 46/2008).
  •   - Reglementarea procesului de producție pentru pădurile de pe proprietățile cu suprafețe mai mici de 100 ha, incluse în unități de producție/protecție constituite în teritoriul aceleiași comune, respectiv aceluiași oraș sau municipiu, se face la nivel de arboret, cu condiția asigurării continuității la acest nivel, aplicând tratamente adecvate (art. 20, alin (1) din Legea 46/2008).
  •   - Proprietarii de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național sunt scutiți de impozite după includerea acestora în fondul forestier național (art. 23, alin. (3), din Legea 46/2008).
  •   - Proprietarii de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național pot solicita ocuparea temporară sau scoaterea definitivă a unor suprafețe din fondul forestier național pentru realizarea unor diverse obiective, având ca beneficiar proprietarul, fiind scutiți de oferirea de terenuri în compensare și de obligațiile bănești prevăzute de legislația în vigoare (art. 23, alin. (3) din Legea 46/2008).

  

   Obiectivele ce se pot realiza sunt: exploatări de resurse minerale, obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, obiective sportive, medicale, locuințe sau case de vacanță, surse și rețele de apă și de canalizare, parcuri recreative, parcuri tematice și/sau educaționale, drumuri de interes județean și local, etc. (art. 37, alin. (1), din Legea 46/2008).
   Obligațiile bănești de care sunt scutiți proprietarii sunt: taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național, contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier național, contravaloarea pierderii de creștere, contravaloarea obiectivelor dezafectate, cheltuielile de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv (pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier național), respectiv garanția, chiria, contravaloarea pierderii de creștere, valoarea obiectivelor dezafectate, cheltuielile de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv (pentru terenurile care se ocupă temporar din fondul forestier național) (art. 41 și 42, din Legea 46/2008).

  •    - În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, statul alocă anual de la buget sume pentru acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă (art. 97, alin (1), lit. b) din Legea 46/2008).
  •    - În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, statul alocă anual de la buget sume pentru contravaloarea lucrărilor de combatere a bolilor și dăunătorilor prin mijloace avio, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (art.97, alin. (1), alin. d) din Legea 46/2008).
  •    - Impunerea de restricții proprietarilor de păduri, prin amenajamente silvice, prin regulamente ale parcurilor naționale, naturale, rezervațiilor biosferei și ale siturilor Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe funcționale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei juste și prealabile despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică (art.97, alin.(2) din Legea 46/2008).

 

  Identificarea acestor terenuri pe raza județelor Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita și Covasna, se realizează sub coordonarea Gărzii Forestiere Brașov, ca structură de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

   În vederea obținerii beneficiilor de mai sus, Garda Forestieră Brașov recomandă tuturor deținătorilor de pădure respectarea regimului silvic, întocmirea amenajamentelor silvice și administrarea fondului forestier prin intermediul structurilor silvice autorizate.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: