Primaria SibiuACTE NECESARE PENTRU CUMPĂRARE BUNURI PE NUMELE MINORULUI/PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Adresa notarului public prin care se solicită autorizarea încheierii actului de vânzare-cumpărare și a numirii unui curator special, în original;
- Certificat de naștere și CI minor/persoană interzisă (copie + original);
- Acordul părinților/tutorelui privind cumpărarea imobilului sau unei cote din acesta pe numele minorului/persoanei interzise și ca o anumită persoană, indicând numele și domiciliul acesteia, să fie desemnată curator special să reprezinte sau să asiste minorul/persoana interzisă, la perfectarea actelor de vânzare - cumpărare (se va specifica suma cu care se cumpără bunul);
- Declarația părinților/tutorelui cu privire la proveniența sumei de bani cu care se cumpără imobilul/cotă din imobil;
- BI(CI) pentru părinți/tutore(copie + original);
- Declarația minorului care a împlinit 10 ani prin care își exprimă acordul la cumpărare;
- Extras de carte funciară pentru imobilul cumpărat (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
- O persoană care să fie numită curator special pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/persoana interzisă la perfectarea actelor de vânzare - cumpărare;
- BI(CI) curator special (copie + original);
- Declarație curator special (își exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul/persoana interzisă, la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare);
- Adeverință medicală în care să se specifice că persoana desemnată curator nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);

În cazul în care imobilul se cumpără din banii minorului/bolnavului interzis, fie că se achită parțial sau în totalitate bunul din banii minorului/bolnavului interzis, se vor depune și următoarele documente:

- Raport de evaluare pentru bunul cumpărat (dacă se cumpără integral sau în cote din banii minorului/persoanei puse sub interdicție judecătorească,), în original;
- Extrasul de cont la zi pentru suma de bani deținută de minor/persoana interzisă, în original;
- Cererea reprezentantului legal/tutorelui prin care solicită retragerea sumei de bani din contul minorului/persoanei interzise deschis la o instituție de credit, dacă este cazul. Se va menționa dacă plata se va face prin virament bancar sau în altă formă

- Dacă reprezentantul legal al minorului/bolnavului nu constituie parte a contractului, acesta va solicita prin cerere scrisă împuternicirea de a reprezenta/asista minorul/bolnavul interzis, la încheierea actului, cu acordul scris al celuilalt reprezentant legal (părinte, tutore) în acest sens (nemaifiind necesare documentele pentru curatorul special, cu excepția adeverinței medicale), în afara situațiilor care intră sub incidența art. 147 coroborat cu art. 171 Cod civil care prevede că "Este interzisă, sub sancțiunea nulității relative, încheierea de acte juridice între tutore sau soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui, pe de o parte, și minor / bolnav interzis, pe de altă parte."

- 1 DOSAR

Se va menționa un număr de telefon de contact.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive