Primaria SibiuACTE NECESARE PENTRU VANZĂRI DE IMOBILE, AUTOTURISME, ACŢIUNI MINORI /BOLNAVI PUŞI SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Adresa notarului public prin care se solicită vânzarea și numirea unui curator special, în original;
- Certificat de naștere și CI minor/bolnav pus sub interdicție (copie + original);
- Certificat de deces pentru părintele decedat, dacă este cazul (copie + original);
- Certificat de moștenitor dacă este cazul (copie + original);
- Acordul reprezentantului legal al minorului/bolnavului privind vânzarea cotei deținute de minor/bolnav (se va specifica că vânzarea se face cu acordul parților; se va declara în scris și suma cu care se vinde bunul);
- BI(CI) pentru părintele în viață/ tutorelui bolnavului, după caz ( copie + original);
- Sentința de punere sub interdicție judecătorească devenită irevocabilă (copie + original);
- Declarația minorului care a împlinit 10 ani prin care își exprimă acordul cu vânzarea;
- Extras de carte funciară pentru imobil (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
- Carte de identitate pentru autoturism (copie + original) ;
- Raport de evaluare pentru imobilul sau autoturismul care se vinde (emis la o data apropiată depunerii documentației, sa nu fie mai vechi de o lună), în original;
- Extras de cont de la Depozitarul Central societate pe acțiuni, membră a grupului Bursa de Valori București, din care să rezulte valoarea nominală a fiecărei acțiuni deținute de persoana ocrotită, în original sau după caz documente cu caracter oficial care atestă valoarea nominală a fiecărei acțiuni;
- O persoană care să fie numită curator special pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/bolnav la perfectarea actelor de vânzare cumpărare;
- BI(CI) curator (copie + original);
- Declarație curator special (își exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul/bolnavul, la perfectarea actelor de vânzare -cumpărare);
- Adeverință medicală de la medicul de familie în care să se specifice că persoana desemnată curator special nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);
-Declarația reprezentantului legal cu privire la acordul ca o anumită persoană să fie numită curator special, se va indica numele și domiciliul acesteia.

- Dacă reprezentantul legal al minorului/bolnavului nu constituie parte a contractului, acesta va solicita prin cerere scrisă împuternicirea de a reprezenta/asista minorul/bolnavul interzis, cu acordul scris al celuilalt reprezentant legal (părinte, tutore) în acest sens (nemaifiind necesare documentele pentru curatorul special, cu excepția adeverinței medicale), în afara situațiilor care intră sub incidența art. 147 coroborat cu art. 171 Cod civil care prevede că "Este interzisă, sub sancțiunea nulității relative, încheierea de acte juridice între tutore sau soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui, pe de o parte, și minor / persoană interzisă, pe de altă parte."

- Dosar

  Sumele de bani obținute vor fi depuse într-un cont deschis la o instituție de credit pe numele minorului/bolnavului și nu pot fi retrase fără autorizarea prealabilă a autorității tutelare.

  Dacă imobilul vândut reprezintă singura locuință a minorului/bolnavului, vânzarea se va putea face doar concomitent cu cumpărarea unui alt imobil sau a unei cote corespunzătoare pe numele minorului/bolnavului.

  - În cazul în care concomitent cu vânzarea imobilului proprietatea minorului/bolnavului se cumpără un alt imobil pe numele acestuia este necesar și extras CF și raport de evaluare pentru imobilul ce se va cumpăra pe numele minorului/bolnavului.

  - Dacă pentru cumpărarea imobilului se folosesc sume de bani ale minorului/bolnavului aflate în conturi bancare este necesară autorizarea autorității tutelare pentru folosirea acestor sume cu cerere prealabilă din partea reprezentantului legal al minorului/tutorelui bolnavului în anexa documentației depuse.

    Se va menţiona un număr de telefon de contact.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive