Primaria SibiuServiciul Autorizare Construcţii, Urmărire şi planificare oraş istoric, monumente

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: -
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul II.
tel. (0040)-269-208895
tel. (0040)-269-208896
fax. (0040)-269-208811
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Elaborează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrări de construcţii, reconstruire, modificare, extindere, reparaţii, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, căi de comunicaţii, dotări tehnico-edilitare, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări spaţii verzi, parcuri, pasaje, excavări, exploatări de cariere, balastiere, construcţii provizorii de şantier, tabere de corturi, tabere de căsuţe şi alte lucrări indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizaţiilor de construire, în cuprinsul intravilanului municipiului şi în teritoriul administrativ.
2. Aduce la cunoştinţa publicului autorizaţiile eliberate.
3. Eliberează certificate de notare în cartea funciară şi alte certificate de urbanism pentru care legea cere eliberarea acestor documente, inclusiv pentru schimbarea destinaţiei construcţiilor.
4. Propune eliberarea de avize pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire aflate în competenţa de emitere a consiliului judeţean, conform legii. 
5. Propune măsurile legale necesare privind construcţiile executate fără autorizaţie sau cu nerespectarea autorizaţiilor de construire.
6. Asigură regularizarea taxelor de autorizare de construire, organizarea şi menţinerea evidenţelor privind taxele de autorizare de construire şi arhivarea acestora în corespondenţă cu dosarele de autorizare.
7. Asigură arhivarea documentelor elaborate în cadrul serviciului.
8. Primeşte şi verifică documentaţiile depuse de solicitanţi  (persoane fizice şi juridice) repartizate de şef serviciu urbanism care privesc eliberarea certificatului de urbanism;
9. Analizează documentaţia şi completează certificatul de urbanism, menţionând destinaţia precisă a solicitării, apoi îl prezintă pentru semnare persoanelor îndreptăţite; o atenţie sporită se va acorda completării corecte a tuturor datelor prevăzute în formularul tipizat, solicitării avizelor şi documentaţiei tehnice prevăzute de lege.
10. Primeşte şi verifică din punct de vedere urbanistic, tehnic şi juridic documentaţiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, repartizate de şef serviciu urbanism; documentaţiile trebuie să corespundă tuturor normelor şi reglementărilor în vigoare ce guvernează activitatea de proiectare.
11. În cazul depunerii unei documentaţii tehnice incomplete sau care nu corespunde normelor şi reglementărilor în vigoare, aceasta se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea de documente în completare;
12. Pregăteşte şi propune comisiei documentaţiile tehnice în vederea emiterii acordului unic;
13. Completează autorizaţia de construire şi o prezintă spre semnare persoanelor competente;
14. Primeşte, verifică şi completează autorizaţiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (parţială sau totală) a construcţiilor şi instalaţiilor, după procedura stabilită la alineatul precedent.
15. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit potrivit legii regim de protecţie, se va respecta procedura instituită de art.7 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Urmăreşte şi răspunde de existenţa proiectului tehnic pe şantier, executarea lucrărilor de construire conform autorizaţiei emise şi proiectului tehnic şi la termenele prevăzute de aceasta; în cazul existenţei neconformităţilor cu prevederile legale, propun deîndată măsurile de remediere şi de sancţionare prevăzute în lege; până la finalizarea proiectului tehnic se va dispune sistarea lucrărilor de execuţie, dacă acestea au fost începute în absenţa documentaţiei respective.
17. La finalizarea lucrărilor întocmeşte procesele-verbale de recepţie a lucrărilor şi, la solicitarea proprietarului construcţiei, certificatul pentru notarea construcţiilor în cartea funciară;
18. La finalizarea lucrărilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de execuţie stabilit prin autorizaţie, va soma în scris proprietarul construcţiei pentru regularizarea taxei de autorizaţie, va urmări încasarea eventualelor diferenţe şi va ţine evidenţa acestora;
19. Conduce Registrul de evidenţă al autorizaţiilor de construire, care va cuprinde, pe lângă datele de identificare a autorizaţiei, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizaţii pentru aceeaşi lucrare, procesul verbal de recepţie al lucrării, valoarea calculată a taxei de autorizare, somaţiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculată a regularizării taxei respective, dovada achitării integrale a taxei de autorizare (în format electronic).
20. Toate documentele primite, întocmite şi emise în procesul de certificare şi autorizare a construcţiei în cauză se arhivează la aceeaşi adresă a construcţiei din arhiva direcţiei, inclusiv documentele legate de taxa de autorizare sau copii ale acestora. 
21. Activitatea de soluţionare a sesizărilor privind cazurile de încălcare a disciplinei în construcţii va fi efectuată obligatoriu în teren, direct de inspectorii de sector din cadrul serviciului de autorizări şi disciplină în construcţii, de regulă, cu inspectorii din cadrul structurii responsabile cu disciplină în construcţii din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu; 
22. Pune la dispoziţia structurii responsabile cu disciplina în construcţii documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acestuia.
23. Urmăreşte, cu sprijinul Serviciului juridic modul de soluţionare a proceselor verbale de contravenţie, respectiv darea lor în debit sau rezoluţia instanţelor judiciare.
24. Centralizează date şi studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituţiile judeţene abilitate sau de instituţii administrative naţionale.
25. Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de autorizare şi disciplină în construcţii.
26. Eliberează certificate de nomenclatură stradală.
27. Rezolvă cererile de trecere în proprietate privată a terenurilor aferente locuinţelor, în conformitate cu legile în vigoare.
28. Emite avize în vederea autorizării funcţionării agenţilor comerciali.
29. Întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în domeniul de activitate al serviciului.
30. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentaţiile pe care le elaborează. 
31. Soluţionează corespondenţa în termenele prevăzute de lege. 
32. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru. 
33. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
34. Urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în “Cartea restaurării oraşului istoric”.
35. Răspunde de asigurarea măsurilor pentru păstrarea imaginii oraşului istoric şi protecţia monumentelor arhitectonice.
36. Propune măsurile pentru asigurarea în documentaţii a condiţiilor pentru locuire în zona protejată, - îmbunătăţirea pe termen lung a condiţiilor de viaţă a locatarilor.
37. Propune măsurile pentru asigurarea în documentaţii a condiţiilor de desfăşurare a comerţului cu amănuntul, prin:
      - lărgirea ariei străzilor comerciale
      - stabilirea criteriilor de  “calitate şi specializare” în vederea închirierii spaţiilor comerciale.
38. Propune măsurile pentru asigurarea în documentaţii a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prestări servicii şi meseriaşi, prin:
      - încurajarea meşteşugurilor tradiţionale nepoluante vizual, fonic şi chimic
      - amplasarea funcţiunilor pe verticală de-a lungul principalelor străzi comerciale (de jos în sus comerţul, prestările de servicii şi locuinţe)
39. Propune măsurile pentru asigurarea în documentaţii a condiţiilor  de desfăşurare a activităţilor turistice şi culturale, prin:
      - îmbunătăţirea şi extinderea reţelei de prestări servicii existentă
      - sprijinirea artizanatului tradiţional şi meseriilor din domeniul artei
      - amenajarea de noi terase, spaţii de recreere şi odihnă
40. Propune măsurile pentru asigurarea în documentaţii a condiţiilor  pentru reabilitarea infrastructurii:
      - atragerea de noi surse de finanţare a investiţiilor
      - identificarea şi eliminarea spărturilor din conducte
      - refacerea fântânilor şi drenurilor
41. Propune măsurile pentru asigurarea în documentaţii a condiţiilor pentru reducerea traficului rutier în centrul istoric, prin:
      - eliberarea centrului istoric de circulaţia de transit
      - amenajarea de noi parcări la intrarea în centrul istoric
      - amenajarea reţelei de drumuri pentru pietoni şi biciclişti
42. Propune măsurile pentru asigurarea în documentaţii a condiţiilor de amenajare a spaţiilor publice şi zone verzi, amenajarea pieţelor şi plantarea de arbori în concordanţă cu tradiţiile istorice ale oraşului.
43. Face propuneri pentru cooperarea cu organismele de specialitate si cu institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;
44. Asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului Sibiu precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop;
45. Cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice;
46. Participă la finantarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează;
47. Face propuneri pentru cuprinderea în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice; elaborează, actualizează şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conţin monumente istorice;
48. Ia măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;
49. Răspunde de realizearea studiile de fundamentare, delimitare şi instituire a zonelor de protecţie a monumentelor istorice, 
50. Colaborează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, furnizând acesteia toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;
51. În vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, asigură elaborarea documentaţiei pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice;
52. Elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice şi le aprobă numai pe baza şi în condiţiile avizului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a monumentelor istorice, după caz;
53. Propune, în termen de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aferente;
54. Asigură elaborarea şi aprobă programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din municipiul Sibiu, cu respectarea avizului instituţiei abilitate potrivit legii;
55. La solicitarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu organele de poliţie, propune consiliului local interzicerea circulatiei vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice;
56. Colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale, în cazul în care monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale.
57. Verifică existenţa tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice şi conformitatea autorizaţiei cu prevederile acestora, precum şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, conform prevederilor legale; asigură menţionarea în autorizaţie a tuturor condiţiilor conţinute în avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor situate în zona lor de protecţie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizaţiei de funcţionare;
58. Ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă la intervenţii asupra monumentelor istorice;
59. Dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează paza acestora şi anunţă în cel mai scurt timp direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană;
60. Asigură prin aparatul de specialitate şi în colaborare cu direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi controlează întreţinerea lor de către proprietar;
61. Urmăreşte şi face propuneri primarului pentru asigurarea pazei şi protecţiei monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, precum şi ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgenţă direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional orice caz de nerespectare a legii;
62. Asigură efectuarea, împreună cu Serviciul protecţie civilă şi PSI, de acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice.
63. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
64. Serviciul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: