Primaria SibiuServiciul Financiar - Contabil

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Dicoiu Rodica
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul I
tel. (0040)-269-208852
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul autorităţii publice  în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele acţiuni: 
 
    - contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe.
    - contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar - contabilitatea sintetică se ţine valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar se ţine cantitativ şi valoric.
    - contabilitatea mijloacelor băneşti.
    - contabilitatea decontărilor.
    - contabilitatea cheltuielilor - se organizează pe clasificaţia bugetară (capitole, articole aliniate).
 
2. Asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.
3. Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv pe toate documentele conform OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv și a dispoziției Primarului.
4. Organizează ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an, inventarierea bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin municipiului. 
5. Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.
6. Urmăreşte întocmirea lunară a balanţei de verificare şi darea de seamă lunară trimestrială şi anuală.
7. Asigură persoanele  pentru comisiile de specialitate al Cosiliului Local.
8. Verifica  si analizează  activitatea personalului din subordine, propunând calificative la sfârşitul anului.
9. Întocmește rapoartele către Consiliul local pe linie de specialitate
10. Participă la şedinţele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, pentru probleme specifice serviciului.       
11. Înregistrează facturile  in ordinea intrarii in contabilitate si  opereaza in calculator pe fiecare furnizor si factura in parte.
12. Ţine evidenţa contabilă a  furnizorilor ,   face corespondenţa cu furnizorii
13. Ţine evidenţa contabilă a materialelor cantitativ şi valoric. La primirea actelor primare verifică respectarea formularisticii, completarea datelor cerute de formular, corectitudinea lor şi existenţa semnăturilor legale. 
14. Înregistrează intrările de materiale din sponsorizare,transferul material/obiecte de inventar  înregistrează intrările în custodie .
15. Ţine evidenţa contabilă a obiectelor de inventar, verifică şi contabilizează documentele primare.
16. Ţine evidenţa contabilă a  ob.de inventar primite în folosinţă  în contul extabilanţier 8030.
17. Ţine evidenţa contabilă a  valorilor materiale primite spre prelucrare în contul extabilanţier 
18. Ţine evidenţa contabilă a  valorilor materiale primite în custodie  în contul extabilanţier 
19. Întocmeşte Nota de intrare recepţie, dacă achiziţia se referă la un material sau obiect de inventar,   pe care o listează și o atașează la documentele de plată. Crează și introduce materialul /ob.inventar în catalog, îi  alocă un număr intern al programului informatic 
20. Tine evidenţa mijloacelor fixe în contabilitate şi înregistrează zilnic documentele primare privind mijloacele fixe intrate, din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei, urmărind ca acestea să fie însoţite de acte justificative întocmind la sfîrşitul lunii notele contabile
21. Introduce toate elementele necesare înregistrării în evidenţa de gestiune, contabilă şi financiară a activelor fixe din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei: stabileste contul contabil,domeniul de activitate public sau privat ,poziţia bugetară,codul de clasificare conform catalogului din HG 2139/2004 ,alege gestiunea –locul de folosinţă.
22. Înregistrează în contabilitate mijloacele fixe închiriate, în gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei ,luate în leasing  în contul extabilanţier 
23. Înregistrează în contabilitate contractele de închiriere din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei,leasing  şi plata chiriei şi a  ratelor de leasing în contul extabilanţier.
24. Înregistrează în contabilitate mijloacele fixe primite în folosinţă ,în gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei pe baza documentelor întocmite în acest scop , în contul extabilanţier  .
25. Înregistrează în contabilitate mijloacele fixe date în custodie , administrare ,din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei pe baza documentelor întocmite în acest scop.
26. Efectuează intrarea mijloacelor fixe care nu sunt legate de o achitiţie directă-factură ,ieşirea bunurilor prin casare,predare cu titlu gratuit, donaţii a bunurilor aflate în  gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei .
27. Efectuează înregistrări contabile pe care nu le generează automat programul informatic 
28. Listează : Fişa mijlocului fix, Centralizatorul mijlocelor fixe pe domenii :privat,public,Raport inventar,Balanţa contabilă sintetică a conturilor pe care le are în evidenţă.Efectuează tranzacţiile:Modificare,Blocare ,Ştergere mijloc fix.     
29. Lunar verifică din punct de vedere contabil operaţiunile efectuate de către Serviciul Patrimoniu .
30. Calculează amortizarea, pe care o verifică cu conturile aferente din Balanţă.
31. Închide luna şi deschide luna următoare în cazul gestiunilor
32. Se ocupa de pregatirea pentru plata  a facturilor. Întocmeste ordinele de plata în programul informatic pus la dispoziţie de Trezoreria Sibiu pentru operatiuni de Trezorerie, semnează ordinele de plată conform Dispoziţiei domnului primar.În prealabil verifică, existenta propunerii de angajare a unei cheltuieli ,a angajamentului bugetar şi legal şi a documentelor justificative ( referatul de necesitate, comanda sau contractul de furnizări de servicii, materiale, ob. de inventar  si mijloace fixe, nota de intrare recepţie), obtine vizele de legalitate , realitate, regularitate pe facturi,urmăreşte ca facturile să fie completate cu datele privind nr.de contract,poziţia bugetară,poziţia din lista de investiţii de la care se efectuează plata, urmăreşte ca , situaţiile de lucrări, propunerea de angajare a unei cheltuieli , angajamentul bugetar şi legal să fie semnate de persoanele autorizate 
33. Întocmeste ordinele de plata în programul informatic pus la dispoziţie de Trezoreria Sibiu pentru operatiuni de Trezorerie privind súmele de restituit, pe baza documentelor de la Direcția Fiscală Locală.
34. Întocmeste ordinele de plata în programul informatic pus la dispoziţie de Trezoreria Sibiu pentru virarea sumelor încasate de către autorităţile locale ,rezultate în urma vânzării locuinţelor construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri.Întocmeşte lunar situaţia încasărilor  şi o transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe până la data de 15 a lunii următoare încasării. 
35. Ţine evidenţa garanţiilor de bună execuţie pe fiecare obiectiv de investiţii în parte şi pe fiecare furnizor , semnează din partea serviciului buget contabilitate , pe cererea de restituire a garanţiei către furnizor, întocmeşte nota contabilă în contul extrabilanţier 
36. Verifică înainte de efectuarea ultimei plăţi existenţa constituirii integrale a garanţiei de bună execuţie corelată cu plăţile efectuate pentru fiecare contract.
37. Întocmeşte prognoza efectuării cheltuielilor , decadal , la termenele stabilite    către Trezorerie .
38. Întocmeşte centralizatorul de salarii în forma solicitată de către Trezoreria Sibiu pe baza recapitulaţiei puse la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane, întocmeşte ordinele de plată cu reţinerile din salarii pentru terţi şi sumele cuvenite bugetului statului.Se confruntă cu datele din evidenţa contabilă.
39. Urmăreşte ca statele de plată şi documentele care stau la baza întocmirii acestora să   poarte semnăturile legale ,viza de control financiar preventiv, întocmeşte declaraţia 100  şi urmăreşte depunerea acesteia în termenul legal la ANAF, prin sistemul electronic .
40. Generează în programul informatic nota contabilă reprezentând salariile, verifică nota de salarii cu statul de plată.Listează Nota Contabilă simulată.După verificare, înregistrează automat Nota Contabilă.Înregistrează alte note contabile aferente salariilor şi eventualele corecţii.
41. Verifică lunar soldul conturilor din balanţa de verificare  şi concordanţa dintre conturile sintetice şi cele analitice.
42. Răspunde de componenţa soldului conturilor.
43. Listează Fişa cont operatiuni diverse şi în Tranzacţia Notă Contabilă generează Raportul Notă Contabilă.
44. Intocmeste CEC-ul in numerar
45. Ţine evidenţa  contului  50.33 - Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale – taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maximă  autorizată de peste 12 tone şi repartizează sumele pe bugete cf.dispoziţiilor legale.
46. Ţine evidenţa fondului de risc .
47. Ţine evidenţa contului escrow 
48. În programul informatic înregistrează operaţiunile conform extraselor bancare.
49. Verifică deconturile şi documentele care au stat la baza întocmirii deconturilor ,întocmeşte nota de constatare pentru acordarea subvenţiei la SC TURSIB SA
50. Întocmeşte notele de constatare pentru acordarea subvenţiei la energia termică pentru populaţie.
51. Întocmeşte raportările cerute de Legea 143/1999 privind ajutorul de stat
52. Conduce registrul operaţiunilor supuse vizei CFPP încondiţiile OG 119/1999 modificată şi OMF 923/2014, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu. Aplică viza de control financiar preventiv propriu pe toate documéntele conform OMF 923/2014.
53.  Asigură circulaţia documentelor încadrul Direcţiei Economice şi în relaţie cu celelalte direcţii din Primărie 
54. Ţine  evidenţa  contului  - Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor,.În programul informatic înregistrează operaţiunile POS . 
55. Ţine evidenţa operaţiunilor de casă cheltuieli  în lei cf. Decretului nr.209/1976 privind regulamentul operaţiunilor de casă.În programul informatic înregistrează:
 
      - încasarea garanţiilor de licitaţie.
      - încasarea garanţiei de licitaţie.
      - încasarea şi depunerea în bancă a caietelor de sarcini, a taxelor de participare la licitaţii.
      - încasările şi depunerile de numerar.
      - plata de numerar prin casierie şi trecerea pe cheltuială a operaţiunilor care nu implică contul de furnizori.
      - plăţile de numerar către furnizori.
 
56. Urmăreşte soldul conturilor de la casa venituri - analitic corespunzător.
57. Ţine evidenţa contului - Furnizori debitori - avansuri furnizori si -Debitori ,sesizează şeful ierarhic cu privire la recuperarea lor până la sfârşitul anului.
58. Ţine evidenţa contului -Avansuri de trezorerie.În programul informatic înregistrează justificarea avansurilor ridicate din casierie.
59. Ţine evidenţa  contului  50.06: garanţii concesionari , pe fiecare plătitor în parte  ,   semnează din partea serviciului buget contabilitate , pe cererea de restituire a garanţiei către plătitor, 
60. Ţine evidenţa garanţiilor pentru oferta depusă la licitaţii pe fiecare plătitor în parte şi pe fiecare dosar de achiziţie , semnează din partea serviciului buget contabilitate pe cererea de restituire a garanţiei către plătitor, întocmeşte nota contabilă în cont 
61. În programul informatic înregistrează încasările şi restituirile de  garanţii licitaţii prin bancă. De asemenea, înregistrează încasările şi restituirile de  garanţii licitaţii încasate/restituite în numerar.
62. Ţine evidenţa contului "Alte valori -  B. C. F. În programul informatic înregistrează  nota contabilă privind consumul de combustibil pentru fiecare maşină în parte şi pentru utilajele din dotare.
63. Completează registrul jurnal şi registrul inventar.Verifică în programul informatic corelaţiile dintre Registrul jurnal ,Balanţa de verificare,Fişa de cont 
64. Urmareste listarea documentelor  de evidenta contabila ,lunar ( registru jurnal , fise  cont, balante).
65. Verifică deconturile de cheltuieli de deplasare în ţară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
66. Întocmeşte la darea de seamă lunară și trimestrială nota explicativă pentru conturile din bilanţ la codurile  care se raportează .
67. Ţine evidenţa operaţiunilor de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli şi a contului 121 - rezultatul patrimonial pentru Primărie şi pentru serviciile publice finanţate din credite bugetare. Întocmeşte anual nota contabilă de preluare a soldului contului Profit și Pierdere pe analitice în conturile reprezentând Rezultatul Reportat. 
68. Face parte din comisia de recepţie a bunurilor materiale, semnează pe nota de intrare recepţie .
69. Face parte din comisia de recepţie a lucrărilor de reparaţii şi investiţii  .
70. Efectuează controlul financiar intern pentru operaţiunile şi documentele prevăzute de OMF 1792/2002.
71. Întocmeşte darea de seamă lunară ,introduce datele în calculator în programul transmis de AJFP Sibiu la termenul stabilit de aceasta. În programul informatice importă şi prelucrează datele transmise,centralizează informaţiile şi exportă rezultatele obţinute în programul informatic al AJFP Sibiu 
72. Tine evidenţa operaţiunilor de bancã, conform Legii 82/1991 republicată, ct.7702 la primirea actelor verificã respectarea formularisticii, completarea datelor cerute, corectitudinea lor şi existenţa semnãturilor legale.
73. Introduce zilnic de pe documente, datele în calculator, operând  extrasele de cont  reprezentând  plãţile cãtre  diverşi beneficiari şi restituiri în  cont. 
74. Ţine evidenţa încasărilor de la beneficiarii de energie electrică pentru panourile publicitare    
75. Ţine evidenţa contului -diferenţe din reevaluare.
76. Întocmeşte dispoziţiile de plată sau încasare în numerar în casieria unităţii.
77. Ţine evidenţa contractelor de vânzare a spaţiilor comerciale conform Legii 550/2002 şi a contractelor de vânzare imobile aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu.În programul informatic înregistrează notele contabile privind operaţiunile de vânzare.  
78. Verifică zilnic veniturile realízate în contul 50.02.06 venituri din vânzarea spaţiilor comerciale   şi propune efectuarea plăţilor legale.
79. Întocmeşte lunar jurnalul de vânzări şi cumpărări ,ordinele de plată cu súmele cuvenite bugetului de stat reprezentând TVA aferent fiecărei luni , pe baza declaratiei depuse la AJFP Sibiu.
80. Ţine evidenţa contabilă a creditelor contractate de Consiliul Local. La preluarea documentelor de plată verifică existenţa semnăturilor legale pe comenzi şi preverificări ,denumirea obiectivului, denumirea elementului SDA ,proiectul ,capitolul şi poziţia din lista de investiţii după caz. 
81. Anual reevaluează soldurile conturilor  în valută conform prevederilor legale 
82. În programul informatic operează înregistrările privind propunerea şi angajarea cheltuielilor pentru plata facturilor aferente lucrărilor executate din împrumuturi externe. La preluarea documentelor de plată de la Serviciul PIU  verifică existenţa semnăturilor legale pe preverificări ,denumirea obiectivului, denumirea elementului SDA ,proiectul ,capitolul ş poziţia din lista de investiţii după caz. Înregistrează factura.
83. Înregistrează notele contabile privind tragerile şi dobânzile aferente împrumuturilor externe contractate . 
84. Ţine evidenţa garanţiilor acordate de Consiliul Local pentru împrumuturile acordate. Înregistrează notele contabile privind garanţiile bancare de bună execuţie aferente împrumuturilor externe contractate 
85. Întocmeşte rapoartele de evaluare a activităţii financiare a directorilor din instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local şi le înaintează Comisiei de evaluare.
86. În conformitate cu Decretul 209 /1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă 
87. Efectuează plăţile şi încasările în numerar, reprezentând salarii ale personalului ( dacă este cazul) din primărie,restituiri impozite și taxe,plăți și încasări diserse pe bază de documente de plată vizate şi aprobate de CFP. 
88. Aplică pe statele de plată sau pe celelalte documente ştampila "ACHITAT" sau "DEPUS', precum şi numărul şi data documentului de depunere în dreptul persoanei căreia nu i s-au achitat sumele respective.
89. Întocmeşte lista nominală a persoanelor care nu au încasat drepturile cuvenite.
90. Menţionează pe centralizatorul listelor de plată sumele efectiv plătite şi cele neachitate, confruntă aceste sume cu totalul documentelor respective, după care semnează.
91. Depune în termenele prevăzute la bancă sumele neplătite.
92. Depune actele la Trezoreria Municipiului Sibiu şi  bancă  şi ridică extrasele de cont, verificând numărul contului şi actele justificative pentru sumele prevăzute în extras.
93. Ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor cu ajutorul registrului de casă, pe bază de documente justificative.
94. Zilnic stabileşte soldul de casă, care se reportează pe fila din ziua următoare. Primul exemplar se detaşează şi se predă compartimentului financiar-contabil în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi, împreună cu documentele justificative sub semnătură în registrul de casă. 
95. Ţine evidenţa sponsorizărilor intrate în contul 21.37.02.01 şi a cheltuielilor din sponsorizare ,extracontabil pe fiecare contract de sponsorizare în parte. Întocmeşte lunar situaţia sponsorizărilor intrate ,pe beneficiari în vederea rectificărilor de buget.
96. Ţine evidenţa fondului de rulment şi a rezultatului execuţiei bugetare din anii precedenţi  82.98.02  aferenta fondului.de rulment, În programul informatic  înregistrează constituirea veniturilor din dobânzi şi încasarea acestora, la sfarsitul anului întocmeste notele de închidere a execuţiei bugetare. 
97. Ţine  evidenţa încasărilor şi plăţilor  în valută
98. Ţine evidenţa operaţiunilor de casă cheltuieli  în valută cf. Decretului nr.209/1976 privind regulamentul operaţiunilor de casă 
99. Întocmeste documentele necesare pentru  cumpararea valutei pentru deplasări,plăţi BERD etc
100. În cazul deplasărilor în străinătate  verifică justificarea  în termen   a avansurilor primite în valută.
101. Întocmeşte documentele necesare vânzării de valută. Urmăreşte extrasul de cont aferent plăţilor în lei şi valută şi comunică sumele neconsumate în vederea întocmirii ordinelor de plată pentru reîntregirea sumelor în conturile din Trezoreria Sibiu. Înregistrează pe baza extrasului de cont, plăţile către furnizorii finanţaţi din împrumuturile externe rambursabile şi plătiţi din contul Primăriei dintr-o bancă comercială.
102. Ţine evidenţa acţiunilor deţinute de Consiliul Local Sibiu la diferite societăţi  
103. Ţine evidenţa conturilor Creanțe ale bugetului local și Creditori ai bugetului local , pe baza inregistrarilor si situatiilor intocmite de Directia Fiscala Locala.
104. Ţine evidenţa debitorilor scoşi din activ şi urmăriţi în continuare în conturi extrabilanţiere pe baza documentelor primite de la Direcţia Fiscală.
105. Ţine evidenţa contabilă a valorilor materiale supuse sechestrului şi a creanţelor fiscale), pe baza documentelor primite de la Direcţia Fiscală.
106. Ţine evidenţa contului - Disponibil al bugetului local la trezorerie, verifică preluarea corectă a înregistrărilor în anexa 12 şi 13 din Darea de Seamă.
107. Întocmeşte împreună cu Unitatea de Implementare a Proiectelor, pe baza contului de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor -  anexele 12 şi 13 Darea de Seamă. 
108. Introduce zilnic cursul valutar în sistemul informatic.
109. Întocmeşte situaţiile statistice solicitate de InstitutulNaţional de Statistică în colaborare cu personalul care ţine evidenţa contabilă a operaţiunilor respective.
110. Confruntă înregistrările din conturile de investiţii în curs cu cele din conturile contabile (plăţi și costuri) pe fiecare obiectiv de investiţie în momentul defalcării pe categorii de obiective ,conform proceselor verbale de recepţie şi a situaţiilor anexe primite de la Direcţia Tehnică.Certifică valoarea totală a investiţiei înregistrată în contabilitate înainte ca procesul verbal de recepţie să fie semnat de către persoana desemnată. Pe baza procesului verbal de recepţie prin care   Serviciul Patrimoniu înregistrează obiectivul de investiţii în patrimoniul public,închide conturile reprezentând investițiile în curs 
111. Întocmeşte situaţia privind execuţia bugetului local (venituri şi cheltuieli),situaţia privind plăţile către SC DPC, Apă Canal, etc la sfârşitul fiecărei luni.    
112. Ţine evidenţa garanţiilor pentru gestionari conform Legii 22 / 1968 .
113. Întocmește facturi .Alocă și gestionează numerele facturilor emise conform legislației în vigoare
114. Stabilește indicii de inflație pentru sumele necesare a fi actualizate
115. Întocmeşte raportările referitoare la cheltuielile de personal conform OG 48/2005 atât pentru Primăria Sibiu ,cât şi pentru serviciile și instituțiile publice subordonate .
116. Gestionează problemele intervenite pe parcursul utilizării programului informatic integrat SAP. Urmăreşte împreună cu persoanele din cadrul serviciului rezolvarea acestora
117. Întocmește procesul verbal de inventariere 
118. Întocmește procesul verbal de casare pe baza propunerilor primite de la comisiile de inventariere.
119. Ține evidența contractelor în care Municipiul Sibiu este parte.
120. Întocmește trimestrial componența soldurilor.
121. Întocmește raportul trimestrial și anual privind execuția bugetului pentru Municipiul Sibiu și serviciile și instituțiile subordonate pe cele două secțiuni conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale completată și modificată.
122. Arhivează documentele pe care le gestionează şi documente comune la solicitarea şefului ierarhic superior .
123. Efectuează importul de date de la serviciile publice și instituțiile din subordine.
124. Gestionează baza de date financiar contabile a Spitalului Clinic de Pediatrie  
125. Arhivează documentele pe care le gestionează şi documente comune la solicitarea şefului ierarhic superior.
126. Asigură persoanele  pentru comisiile de specialitate al Cosiliului Local.
127. Verifica  si analizează  activitatea personalului din subordine, propunând calificative la sfârşitul anului.
128. Intocmeşte pontajul pentru personalul din subordine.
129. Participă la şedinţele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, pentru probleme specifice serviciului.       
130. Participă la activităţi de protecţie civilă în situaţii speciale pe teritoriul municipiului Sibiu.
131. Participă la întocmirea dării de seamă trimestriale şi anuale.
132. Participă la inventarierea patrimoniului, urmărind confruntarea datelor din evidenţa contabilă scriptică, cu rezultatul inventarierii faptice şi înregistrează rezultatele inventarierii.
133. Respectă prevederile legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă.
134. Participă la activităţi de protecţie civilă în situaţii speciale pe teritoriul municipiului Sibiu.
135. Asigură circulaţia documentelor în cadrul Direcţiei Economice şi în relaţie cu celelalte direcţii din Primărie
136. Întocmeşte rapoartele de evaluare a activităţii financiare a directorilor din instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local şi le înaintează Comisiei de evaluare
137. Face parte din comisia de recepţie a lucrărilor de reparaţii şi investiţii
138. Îndeplineşte  şi alte  atribuţii stabilite prin  lege, hotărâri  ale  Consiliului local, dispoziţii ale Primarului şi ale şefului ierarhic superior
139. Are obligaţia să colaboreze ,în exercitarea atribuţiilor de serviciu,atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce (după caz) ,cât şi cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: