Primaria SibiuServiciul Cadastru

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Bozovici Nicolae Remus
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul I
tel. (0040)-269-208800 int 965
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  
Formulare necesare aferente acestui serviciu 

DESCRIERE

1. Verificarea planurilor parcelare și planurilor de încadrare în tarla, eliberare planuri de punere în posesie în vederea înscrierii terenurilor în cartea funciară;
2. Verificare rapoarte de expertiză tehnice judiciare în cazul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care municipiul Sibiu este parte;
3. Trasare parcele și întocmire procese verbale de predare primire în cazul terenurilor vândute de municipiul Sibiu;
4. Participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Sibiu şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
5. Efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locală de fond funciar, asigură prelucrarea datelor culese din teren cu ajutorul programelor informatice, întocmește planurile de punere în posesie și planurile parcelare, asigură punerea în posesie a persoanelor îndreptățite, întocmește procesele verbale de punere în posesie și toate documentele necesare eliberării titlurilor de proprietate;
6. Întocmeşte fişele de punere în posesie;
7. Ține evidența scriptică și electronică a numerelor cadastrale, nume, vecinătăți, listă proprietari, actualizând datele în aplicația M2N, respectiv tema “ Administrare cadastru”.
8. Asigură desfășurarea în bune condiții a protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Sibiu și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Sibiu, conform legii cadastrului și publicității imobiliare și a ordinelor emise de către directorul general al Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
9. Conduce şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
10. Identifică  bunurile imobile care ar putea face obiectul Legii nr. 10/2001;
11. Reglementează situaţia juridică a acestor bunuri în evidenţele de carte funciară şi în evidenţele patrimoniale ale municipiului Sibiu;
12. Propune primarului municipiului Sibiu valorificarea bunurilor imobile, care ar putea face obiectul Legii nr. 10/2001, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
13. Constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public şi privat al municipiului Sibiu;
14. Întocmeşte documentaţiile de reglementare juridică în vederea închirierii, concesionării sau vânzării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiulu Sibiu;
15. La cerere, prestează servicii pentru terţi pe bază de taxe stabilite de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, potrivit reglementărilor legale ( conform H.C.L. nr. 73/2002 privind aprobarea tarifelor aplicabile pentru seviciile prestate);
16. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative;
17. Execută însărcinările stabilite de Consiliul Local sau de primar.

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: