Primaria SibiuPrin “actul cu care se face dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă” se înţelege

Categoria: Evidenţa persoanelor back

Prin "actul cu care se face dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă" se înţelege:


1. Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă - încheiat în formă autentică;
2. Contract de donaţie a unui imobil tip locuinţă – încheiat în formă autentică;
3. Contract de schimb de locuinţe - încheiat în formă autentică;
4. Contractul (convenţia) de partaj voluntar, autentificat(ă) sau hotărârea judecătorească de partaj, definitivă;
5. Contract de întreţinere sau de rentă viageră – încheiat în formă autentică;
6. Contract de închiriere (locaţiune) a locuinţei:
- din fondul locativ de stat; în acest caz, solicitantul trebuie să figureze fie la rubrica „Titularul contractului de închiriere”, fie la rubrica „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”;
- proprietate a unei persoane fizice, înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice;
- proprietate a unei persoane juridice(accesoriu contractului de muncă se prezintă şi adeverinţă de salariat);
7. Contract de comodat al unui imobil cu destinaţie de locuinţă, încheiat în formă autentică;
8. Certificat de moştenitor care se referă la un imobil cu destinaţia de locuinţă;
9. Autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţită de încheierea de întabulare sau procesul-verbal de recepţie a locuinţei sau extras de Carte Funciară;
10. Hotărârea judecătorească rămasă definitivă și executorie privind dobândirea locuinței;
11. Act de adjudecare a unui imobil cu destinație de locuință;
12. Contractul de construire, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, de recepţie preliminară, încheierea de întabulare sau extras de Carte Funciară;
13. Adeverinţă-tip eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință;
14. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta acte încheiate în condiții de validitate privind spațiul locativ; Declarația se completează în fața funcționarului din ghișeu și se confirmă de un martor adus de solicitant .
15. Extrasul de Carte Funciară de dată recentă (sub 30 de zile) – numai dacă este înscrisă adresa administrativă a imobilului;
16.Titlul de proprietate privind un imobil cu destinație de locuință;

ACTUL DE PROPRIRETATE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE.
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate și va completa rubrica aferentă de pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnând în fața funcționarului din ghișeu. Declarația de primire în spaţiu poate fi consemnată și în fața notarului public, a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
În cazul în care, în actul de spațiu figurează o persoană care are drept de uzufruct viager sau clauză de abitație viageră, este necesar consimțământul acelei persoane.
Dacă imobilul a fost notificat în Cartea Funciară ca "Locuință a familiei” este necesar consimțământul proprietarilor pentru stabilirea domiciliului/reședinței unei terțe persoane în imobilul respectiv.
În cazul în care există neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală, este obligatoriu a se prezenta un „Certificat de nomenclatură stradală” de la Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive